Home Tags Vi phạm mỹ phẩm

Tag: vi phạm mỹ phẩm

Công văn 17253/QLD-MP đình chỉ lưu hành, thu hồi SP không...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17253/QLD-MP V/v đình chỉ lưu...

Công văn 4777/QLD-MP năm 2018 đình chỉ lưu hành và thu...

0
    BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 4777/QLD-MP V/v đình...

Quyết định 156/QĐ-QLD năm 2018 về việc thu hồi số tiếp...

0
              BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       Độc lập...

Công văn 9732/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành và thu...

0
Công văn 9732/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Công văn 10525/QLD-MP đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ...

0
Công văn 10525/QLD-MP đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...

Công văn 10524/QLD-MP đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ...

0
Công văn 10524/QLD-MP đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...

Danh sách các công ty vi phạm từ tháng 1 đến...

0
Danh sách các công ty vi phạm từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2016 DANH SÁCH CÁC CÔNG TY VI PHẠM TRONG SẢN XUẤT...

Quyết định 243/QĐ-QLD về việc thu hồi phiếu tiếp nhận công...

0
Quyết định 243/QĐ-QLD về việc thu hồi phiếu tiếp nhận công bố mỹ phẩm BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Công văn 9611/QLD-MP đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ...

0
Công văn 9611/QLD-MP đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...

Quyết định 185/QĐ-QLD về việc thu hồi phiếu tiếp nhận công...

0
Quyết định 185/QĐ-QLD về việc thu hồi phiếu tiếp nhận công bố mỹ phẩm BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...
0868.552.633