Home Tags đấu thầu tập trung quốc gia

Tag: đấu thầu tập trung quốc gia

Công văn 4795/BHXH-DVT về việc tổ chức đấu thầu đối với...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 4795/BHXH-DVT V/v tổ chức đấu...

Công văn 2369/BHXH-DVT hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu...

Công văn 2369/BHXH-DVT hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia đối với thuốc sử dụng trong lĩnh...

Dự thảo thông tư Ban hành Danh mục thuốc đấu thầu...

Dự thảo thông tư Ban hành Danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức...