Công văn 2369/BHXH-DVT hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia đối với thuốc sử dụng trong lĩnh vực BHYT

2359
Công văn 2369/BHXH-DVT
Công văn 2369/BHXH-DVT
5/5 - (3 bình chọn)

Công văn 2369/BHXH-DVT hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia đối với thuốc sử dụng trong lĩnh vực BHYT

BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2369/BHXH-DVT
V/v hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia đối với thuốc sử dụng trong lĩnh vực BHYT
Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07/7/2016 của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016, theo đó thống nhất việc thí điểm giao Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức thực hiện đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc dùng trong lĩnh vực BHYT (không thuộc danh mục 5 hoạt chất đấu thầu tập trung quốc gia do Bộ Y tế tổ chức đấu thầu).
Được sự thống nhất giữa Bộ Y tế và Bộ Tài chính về danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia do BHXH Việt Nam tổ chức thực hiện, để đảm bảo tiến độ, thời gian triển khai đấu thầu tập trung quốc gia theo yêu cầu của Chính phủ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là BHXH tỉnh), phối hợp với Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn (bao gồm cả các bệnh viện Bộ/Ngành) thực hiện như sau:
1. Hướng dẫn các cơ sở KCB ký hợp đồng KCB BHYT trên địa bàn xây dựng nhu cầu kế hoạch sử dụng thuốc:
1.1. Cơ sở KCB có trách nhiệm xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc theo Mẫu 01 đối với 06 thuốc trong danh mục (gửi kèm Công văn này).
Dự kiến số lượng mỗi thuốc đáp ứng nhu cầu sử dụng 36 tháng (kể từ 01/01/2018 đến 31/12/2020). Cam kết sử dụng tối thiểu 80% số lượng thuốc đã lập kế hoạch.
– Đối với các cơ sở KCB có tỷ lệ sử dụng thuốc Biệt dược gốc năm 2016 cao, đề nghị cơ sở KCB chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc nhóm 1 thay thế thuốc Biệt dược gốc, đảm bảo giảm từ 5-10% so với số lượng thuốc Biệt dược gốc đã sử dụng năm 2016.
– Đối với các thuốc đã có trong kết quả lựa chọn nhà thầu còn hiệu lực do đơn vị tổ chức đấu thầu thì cơ sở KCB tiếp thực hiện cung cấp hết số lượng trong kết quả lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt. Khi xây dựng kế hoạch sử dụng các thuốc này các cơ sở KCB chỉ đưa số lượng đủ sử dụng từ khi sử dụng hết số lượng đã trúng thầu đến 31/12/2020.
1.2. Căn cứ để xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc:
– Thực tế mua thuốc, sử dụng thuốc của năm liền kề;
– Phù hợp nhu cầu sử dụng, mô hình bệnh tật;
Trường hợp cơ sở KCB có nhu cầu sử dụng khác so với năm liền kề cần giải trình các lý do liên quan cụ thể như: Mô hình bệnh tật thay đổi hoặc tác dụng của thuốc hoặc khả năng cung cấp của nhà thầu trước …
1.3. Các tài liệu gửi kèm:
– Biên bản họp Hội đồng thuốc & Điều trị, trong đó có nội dung liên quan đến việc xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc tại cơ sở KCB.
– Công văn của cơ sở KCB về việc đề nghị cơ quan BHXH tổ chức đấu thầu các thuốc sử dụng tại đơn vị và cam kết sử dụng tối thiểu 80% số lượng thuốc trong kế hoạch đã xây dựng.
2. Căn cứ nhu cầu đề xuất của từng cơ sở KCB nêu trên, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế có trách nhiệm thẩm định kế hoạch sử dụng tại các cơ sở KCB theo Mẫu 01 và tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc trên toàn tỉnh đảm bảo chi tiết đến từng thuốc, từng nhóm, tiến độ cung cấp của từng cơ sở KCB theo Mẫu 02, Mẫu 03 (kèm theo Công văn này). Tổng hợp gửi về BHXH Việt Nam để tổ chức thực hiện (văn bản và file excel).
3. Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến Khu vực phía Bắc căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao là đầu mối tiếp nhận, thẩm định, tổng hợp, nhu cầu sử dụng thuốc trên toàn quốc làm cơ sở để xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc tập trung quốc gia đối với thuốc sử dụng trong lĩnh vực BHYT do BHXH Việt Nam tổ chức để trình Hội đồng thẩm định.
Đề nghị BHXH các tỉnh khẩn trương thực hiện, gửi báo cáo bằng văn bản thuyết minh nhu cầu sử dụng kèm theo phụ lục chi tiết các thuốc theo Mẫu 03 và gửi file điện tử theo Mẫu 01, 02 nêu trên về BHXH Việt Nam (qua địa chỉ mail [email protected][email protected]) trước ngày 30 tháng 6 năm 2017./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
– Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT;
– Tổng Giám đốc (để b/c);
– Các Phó Tổng Giám đốc;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Cục Quân y – BQP; Cục Y tế – Bộ Công an; Cục Y tế – Bộ Giao thông Vận tải;
– Các đơn vị: TCKT, CSYT, GĐB;
– Website BHXH Việt Nam;
– Lưu VT, DVT (5b).
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn
Cơ sở KCB… Mẫu số 01

Báo cáo sử dụng thuốc từ nguồn BHYT và kế hoạch sử dụng 36 tháng (01/01/2018-31/12/2020) tại cơ sở khám chữa bệnh

(Ban hành kèm theo Công văn s 2369/BHXH-DVT ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Bo hiểm xã hội Việt Nam)

ST T Mã sở KCB Mã hoạt chất Tên hoạt chất Đường dùng Hàm lượng/ nồng độ Đơn vị tính Tiêu chí kỹ thuật Báo cáo thực hiện KQLCNT (chỉ BC đối với KQ còn hiệu lực) Kế hoạch sử dụng từ 01/01/2018-31/12/2020
Slượng trúng thầu được phân b Thời gian áp dụng KQDT (tháng/ năm hết hiệu lc) Số lượng đã mua Tồn kho tại thời điểm 31/5/2017 Slượng sử dụng năm 2016 Slượng sử dụng Quý 1/2017 Tổng số lượng Quý 1 2018 Quý 2 2018 Quý 3 – 2018 Quý 4 – 2018 Quý 12019 Quý 2 2019 Quý 3 – 2019 Quý 4 – 2019 Quý 1 2020 Quý 2 2020 Quý 3 – 2020 Quý 4 – 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 40.228 Levofloxaxin Tiêm 500mg Chai/lọ/ túi/ống BDG
1 40.228 Levofloxaxin Tiêm 500mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 1
1 40.228 Levofloxaxin Tiêm 500mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 2
1 40.228 Levofloxaxin Tiêm 500mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 3
1 40.228 Levofloxaxin Tiêm 500mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 5
2.1 40.189 Meropenem Tiêm 500mg Chai/lọ/ túi/ống BDG
2.1 40.189 Meropenem Tiêm 500mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 1
2.1 40.189 Meropenem Tiêm 500mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 2
2.1 40.189 Meropenem Tiêm 500mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 3
2.2 40.189 Meropenem Tiêm 1000 mg Chai/lọ/ túi/ống BDG
2.2 40.189 Meropenem Tiêm 1000 mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 1
2.2 40.189 Meropenem Tiêm 1000 mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 2
2.2 40.189 Meropenem Tiêm 1000 mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 3
3 40.183 Cefriaxon Tiêm 1g Chai/lọ/ túi/ống BDG
3 40.183 Cefriaxon Tiêm 1g Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 1
3 40.183 Cefriaxon Tiêm 1g Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 2
3 40.183 Cefriaxon Tiêm 1g Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 3
4 40.168 Cefepim Tiêm 1g Chai/lọ/ túi/ống BDG
4 40.168 Cefepim Tiêm 1g Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 1
4 40.168 Cefepim Tiêm 1g Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 2
4 40.168 Cefepim Tiêm 1g Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 3
5 40.172 Cefoperazon + sulbactam Tiêm 500mg + 500mg Chai/lọ/ túi/ống BDG
5 40.172 Cefoperazon + sulbactam Tiêm 500mg + 500mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 1
5 40.172 Cefoperazon + sulbactam Tiêm 500mg + 500mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 2
5 40.172 Cefoperazon + sulbactam Tiêm 500mg + 500mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 3

Lưu ý:

– Để đm bo chính xác trong khi tổng hợp, yêu cầu sdụng định dạng unicode, điền thông tin đúng cột, dòng. Nếu không có nhu cầu đề nghị để trng, không thêm hoặc bớt dòng cột của biểu mu;

 

BHXH tỉnh ….. Mẫu số 02

Báo cáo sử dụng thuốc từ nguồn BHYT và kế hoạch sử dụng 36 tháng (01/01/2018-31/12/2020) tại các cơ sở khám chữa bệnh

(Ban hành kèm theo Công văn s 2369/BHXH-DVT ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

STT Mã sở KCB thuốc Tên hoạt chất Đường dùng Hàm lượng/ nồng độ Đơn vị tính Tiêu chí kỹ thuật Báo cáo thực hiện KQLCNT (chỉ BC đối với KQ còn hiệu lực) Kế hoạch sử dụng từ 01/01/2018-31/12/2020
Slượng trúng thầu được phân b Thời gian áp dụng KQDT (tháng/ năm hết hiệu lc) Số lượng đã mua Tồn kho tại thời điểm 31/5/2017 Slượng sử dụng năm 2016 Slượng sử dụng Quý 1/2017 Tổng số lượng Quý 1 2018 Quý 2 2018 Quý 3 – 2018 Quý 4 – 2018 Quý 12019 Quý 2 2019 Quý 3 – 2019 Quý 4 – 2019 Quý 1 2020 Quý 2 2020 Quý 3 – 2020 Quý 4 – 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 40.228 Levofloxaxin Tiêm 500mg Chai/lọ/ túi/ống BDG
1 40.228 Levofloxaxin Tiêm 500mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 1
1 40.228 Levofloxaxin Tiêm 500mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 2
1 40.228 Levofloxaxin Tiêm 500mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 3
1 40.228 Levofloxaxin Tiêm 500mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 5
2.1 40.189 Meropenem Tiêm 500mg Chai/lọ/ túi/ống BDG
2.1 40.189 Meropenem Tiêm 500mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 1
2.1 40.189 Meropenem Tiêm 500mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 2
2.1 40.189 Meropenem Tiêm 500mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 3
2.2 40.189 Meropenem Tiêm 1000 mg Chai/lọ/ túi/ống BDG
2.2 40.189 Meropenem Tiêm 1000 mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 1
2.2 40.189 Meropenem Tiêm 1000 mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 2
2.2 40.189 Meropenem Tiêm 1000 mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 3
3 40.183 Ceftriaxon Tiêm 1g Chai/lọ/ túi/ống BDG
3 40.183 Ceftriaxon Tiêm 1g Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 1
3 40.183 Ceftriaxon Tiêm 1g Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 2
3 40.183 Ceftriaxon Tiêm 1g Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 3
4 40.168 Cefepim Tiêm 1g Chai/lọ/ túi/ống BDG
4 40.168 Cefepim Tiêm 1g Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 1
4 40.168 Cefepim Tiêm 1g Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 2
4 40.168 Cefepim Tiêm 1g Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 3
5 40.172 Cefoperazon + sulbactam Tiêm 500mg + 500mg Chai/lọ/ túi/ống BDG
5 40.172 Cefoperazon + sulbactam Tiêm 500mg + 500mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 1
5 40.172 Cefoperazon + sulbactam Tiêm 500mg + 500mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 2
5 40.172 Cefoperazon + sulbactam Tiêm 500mg + 500mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 3

Lưu ý: Đ đm bo chính xác trong khi tổng hợp, yêu cầu sử dụng định dạng unicode, điền thông tin đúng cột, dòng. Nếu không có nhu cầu đề nghị để trng, không thêm hoặc bớt dòng, cột của biểu mẫu;

 

Giám đốc
(ký, ghi rõ họ tên)

 

BHXH tỉnh ….. Mẫu số 03

Báo cáo sử dụng thuốc từ nguồn BHYT và kế hoạch sử dụng 36 tháng (01/01/2018-31/12/2020) tại các cơ sở khám chữa bệnh

(Ban hành kèm theo Công văn s 2369/BHXH-DVT ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

 

STT Mã tỉnh Mã hoạt chất Tên hoạt chất Đường dùng Hàm lượng/ nồng độ Đơn vị tính Tiêu chí kỹ thuật Báo cáo thực hiện KQLCNT (chỉ BC đối với KQ còn hiệu lực) Kế hoạch sử dụng từ 01/01/2018-31/12/2020
Slượng trúng thầu được phân b Thời gian áp dụng KQDT (tháng/ năm hết hiệu lc) Số lượng đã mua Tồn kho tại thời điểm 31/5/2017 Slượng sử dụng năm 2016 Slượng sử dụng Quý 1/2017 Tổng số lượng Quý 1 2018 Quý 2 2018 Quý 3 – 2018 Quý 4 – 2018 Quý 12019 Quý 2 2019 Quý 3 – 2019 Quý 4 – 2019 Quý 1 2020 Quý 2 2020 Quý 3 – 2020 Quý 4 – 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 40.228 Levofloxaxin Tiêm 500mg Chai/lọ/ túi/ống BDG
1 40.228 Levofloxaxin Tiêm 500mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 1
1 40.228 Levofloxaxin Tiêm 500mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 2
1 40.228 Levofloxaxin Tiêm 500mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 3
1 40.228 Levofloxaxin Tiêm 500mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 5
2.1 40.189 Meropenem Tiêm 500mg Chai/lọ/ túi/ống BDG
2.1 40.189 Meropenem Tiêm 500mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 1
2.1 40.189 Meropenem Tiêm 500mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 2
2.1 40.189 Meropenem Tiêm 500mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 3
2.2 40.189 Meropenem Tiêm 1000 mg Chai/lọ/ túi/ống BDG
2.2 40.189 Meropenem Tiêm 1000 mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 1
2.2 40.189 Meropenem Tiêm 1000 mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 2
2.2 40.189 Meropenem Tiêm 1000 mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 3
3 40.183 Ceftriaxon Tiêm 1g Chai/lọ/ túi/ống BDG
3 40.183 Ceftriaxon Tiêm 1g Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 1
3 40.183 Ceftriaxon Tiêm 1g Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 2
3 40.183 Ceftriaxon Tiêm 1g Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 3
4 40.168 Cefepim Tiêm 1g Chai/lọ/ túi/ống BDG
4 40.168 Cefepim Tiêm 1g Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 1
4 40.168 Cefepim Tiêm 1g Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 2
4 40.168 Cefepim Tiêm 1g Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 3
5 40.172 Cefoperazon + sulbactam Tiêm 500mg + 500mg Chai/lọ/ túi/ống BDG
5 40.172 Cefoperazon + sulbactam Tiêm 500mg + 500mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 1
5 40.172 Cefoperazon + sulbactam Tiêm 500mg + 500mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 2
5 40.172 Cefoperazon + sulbactam Tiêm 500mg + 500mg Chai/lọ/ túi/ống Nhóm 3

Lưu ý: Đ đm bo chính xác trong khi tổng hợp, yêu cầu sử dụng định dạng unicode, điền thông tin đúng cột, dòng. Nếu không có nhu cầu đề nghị để trng, không thêm hoặc bớt dòng, cột của biểu mẫu;

 

Giám đốc
(ký, ghi rõ họ tên)

 

Công văn 2369/BHXH-DVT hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia đối với thuốc sử dụng trong lĩnh vực BHYT

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

2369_BHXH_DVT_VNRAS

[/sociallocker]

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!