Công văn 15414/QLD-KD nhập khẩu nguyên liệu Salbutamol

929
Nhập khẩu nguyên liệu Salbutamol
5/5 - (2 bình chọn)

Công văn 15414/QLD-KD nhập khẩu nguyên liệu Salbutamol

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 15414/QLD-KD
V/v nhập khẩu nguyên liệu Salbutamol
Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng Cục Hải Quan – Bộ Tài chính

Nhằm tăng cường quản lý, tránh lạm dụng nguyên liệu sản xuất thuốc để sử dụng không đúng Mục đích, ngày 20/11/2015, Cục Quản lý Dược đã có Công văn số 21590/QLD-KD về việc tạm dừng nhập khẩu nguyên liệu Salbutamol và Clenbutarol.

Cục Quản lý Dược đã tăng cường công tác hậu kiểm, chấn chỉnh đưa hoạt động kinh doanh nguyên liệu Salbutamol vào kiểm soát chặt chẽ nhằm thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Sau khi kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh, nhập khẩu nguyên liệu Salbutamol dùng làm thuốc, hiện nay các doanh nghiệp đã nghiêm túc thực hiện, cơ bản đáp ứng các quy định về sản xuất, kinh doanh nguyên liệu, Cục Quản lý Dược thông báo đến Quý Tổng cục như sau:

Cục Quản lý Dược đã yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh không thực hiện nhập khẩu nguyên liệu Salbutamol theo các Đơn hàng nhập khẩu đã được Cục Quản lý Dược duyệt trước ngày 20/11/2015.

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất thuốc chữa bệnh cho người, căn cứ nhu cầu nguyên liệu Salbutamol để sản xuất trong nước, Cục Quản lý Dược tiếp tục cho phép nhập khẩu đối với các đơn vị sản xuất với số lượng phù hợp với nhu cầu để sản xuất thuốc có số đăng ký còn hiệu lực chứa nguyên liệu Salbutamol của chính đơn vị sản xuất kể từ ngày ký Công văn này. Để tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên ngành trong công tác quản lý nhà nước, Cục Quản lý Dược xin thông báo để Quý Tổng Cục biết và cùng phối hợp thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
– Cục CSPCTP về MT (C49), Bộ Công an (để p/h);
– Lưu: VT, KD(V).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 

Đỗ Văn Đông

VĂN BẢN GỐC: 15414_QLD_KD_VNRAS

VĂN BẢN DẠNG WORD: 15414_QLD_KD_VNRAS

Nhập khẩu nguyên liệu Salbutamol

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!