Công văn 20761/QLD-ĐK năm 2018 đính chính danh mục nguyên liệu không yêu cầu GPNK

721
Công văn 20761/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 20761/QLD-ĐK năm 2018
Đánh giá

Công văn 20761/QLD-ĐK năm 2018 đính chính công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 20761/QLD-ĐK
V/v đính chính công bố danh mục nguyên liệu làm thuc được nhập khu không phải thực hiện việc cp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK
Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ đề nghị của Công ty cổ phần Pymepharco tại Công văn số 1237/PMP đề ngày 28/8/2018 và Công văn số 700/PMP đề ngày 18/5/2018;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Còng bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Nội dung công bố đối với thuốc trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với các thuốc nêu trên đã được công bố kèm theo Công văn số 24354/QLD-ĐK ngày 12/12/2016 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (N.H).
TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 20761/QLD-ĐK ngày 31/10/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Amxolmuc VD-25378-16 05/09/2021 Công ty cổ phần Pymepharco Ambroxol hydroclorid EP 8.0 Ven Petrochem And Pharma (India) Private Limited Off: 16-18B, Nallini Printery, Vatsa House, S.A. Brel VI Road, Mumbai 400023, Maharashtra

Factory: 2903, 05, 07, 09, 10 & 2704 to 2708 G.I.D.C. Industrial Estate, Sarigam, Dist. Valsad

India
2 Dexastad 4mg VD-24435-16 23/03/2021 Công ty cổ phần Pymepharco Dexamethasone sodium phosphate USP 35 Crystal Pharma, S.A.U Parque Tecnologico de Boecillo, Parcela 105, 47151 – Boecillo (Valladolid) Spain

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

20761_QLD_ĐK_2018_VNRAS

20761_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!