Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển dược phẩm nhạy cảm với nhiệt độ

2719
Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển dược phẩm
Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển dược phẩm
5/5 - (5 bình chọn)

Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển dược phẩm nhạy cảm với nhiệt độ

WHO TRS 961 (2011), Phụ lục 9 – Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển dược phẩm nhạy cảm với nhiệt độ:

Các hướng dẫn bổ sung (HDBS):

 • HDBS 1 – Lựa chọn vị trí đặt kho bảo quản
 • HDBS 2 – Thiết kế và chi phí đầu tư cho kho bảo quản
 • HDBS 3 – Dự tính dung tích của kho bảo quản
 • HDBS 4 – Hệ thống bảo vệ và phòng cháy chữa cháy
 • HDBS 5 – Bảo dưỡng kho bảo quản
 • HDBS 6 – Hệ thống theo dõi nhiệt độ, độ ẩm của kho bảo quản
 • HDBS 7 – Thẩm định kho bảo quản có kiểm soát nhiệt độ
 • HDBS 8 – Đánh giá phân bố nhiệt trong kho bảo quản
 • HDBS 9 – Bảo dưỡng thiết bị lạnh
 • HDBS 10 – Hiệu chuẩn cho thiết bị điều khiển và theo dõi nhiệt độ
 • HDBS 11 – Thẩm định xe vận chuyển lạnh
 • HDBS 12 – Vận chuyển có kiểm soát nhiệt độ bằng đường bộ và đường không
 • HDBS 13 – Thẩm định thùng chứa trong vận chuyển
 • HDBS 14 – Thẩm định tuyến đường vận chuyển
 • HDBS 15 – Hệ thống theo dõi nhiệt độ, độ ẩm trong khi vận chuyển
 • HDBS 16 – Kiểm soát ảnh hưởng đến môi trường của các thiết bị lạnh

Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển dược phẩm nhạy cảm với nhiệt độ

DOWNLOAD FULL VERSION

HDBS1-Lựa_chọn_vị_trí_đặt_kho_bảo_quản

HDBS2-Thiết_kế_và_chi_phí_đầu_tư_cho_kho_bảo_quản

HDBS3-Dự_tính_dung_tích_của_kho_bảo_quản

HDBS4-Hệ_thống_bảo_vệ_và_phòng_cháy_chữa_cháy

HDBS5-Bảo_dưỡng_kho_bảo_quản

HDBS6-Hệ_thống_theo_dõi_nhiệt_độ-độ_ẩm_của_kho_bảo_quản

HDBS7-_Thẩm_định_kho_bảo_quản_có_kiểm_soát_nhiệt_độ

HDBS8-Đánh_giá_phân_bố_nhiệt_trong_kho_bảo_quản

HDBS9-Bỏa_dưỡng_thiết_bị_lạnh

HDBS10-Hiệu_chuẩn_cho_thiết bị_điều_khiển_và_theo_dõi_nhiệt_độ

HDBS11-Thẩm_định_xe_vận_chuyển_lạnh

HDBS12-Vận_chuyển_có_kiểm_soát_nhiệt_độ_bằng_đường_bộ_và_đường_không

HDBS13-Thẩm_định_thùng_chứa_trong_vận_chuyển

HDBS14-Thẩm_định_tuyến_đường_vận_chuyển

HDBS15-Hệ_thống_theo_dõi_nhiệt_độ-độ_ẩm_trong_khi_vận_chuyển

HDBS16-Kiểm_soát_ảnh_hưởng_đến_môi_trường_của_các_thiết_bị_lạnh

Tài liệu khác tại đây

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!