CÔNG VĂN 1269 /QLD-ĐK DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU CỦA THUỐC TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SĐK TRƯỚC 01/07/2014

732
công văn 1269/QLD-ĐK
công văn 1269/QLD-ĐK
Đánh giá


BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

Số :1269 /QLD-ĐK

V/v công bố danh mục  nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK trước 01/07/2014

Hà Nội ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;
Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng
ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khâủ không
phải thực hiện việc cấp phép nhập khấu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang
thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI  VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(đính kèm Công văn số 1269 /QLD-ĐK ngày 19 tháng 01 năm 2018 Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký
lưu hành thuốc
Ngày hết hiệu
lực của giấy
đăng ký lưu
hành
Tên cơ sở sản
xuất thuốc
Tên nguyên liệu
làm thuốc
TCCL

của

nguyên

liệu

Tên cơ sở sản xuất
nguyên liệu
Địa chỉ cơ sở sản xuất
nguyên liệu
Tên nước
sản xuất
nguyên
liệu
1 SaViPamol Codeine VD-20811-14 12/06/2019 Công ty CPDP
SaVi
Paracetamol DĐVN

IV

MALLINCKRODT 8801 Capital Boulevard,
Raleigh, NC 27616
USA
2 SaViPamol Codeine
Extra
VD-20812-14 12/06/2019 Công ty CPDP
SaVt
Paracetamol DĐVN

IV

MALLINCKRODT 8801 Capital Boulevard,
Raleigh, NC 27616
USA

 

CÔNG VĂN 1269 /QLD-ĐK DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU CỦA THUỐC TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SĐK TRƯỚC 01/07/2014

VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]1269_QLD_ĐK_2018_VNRAS[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!