CÔNG VĂN 1265 /QLD-ĐK DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU CỦA THUỐC TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SĐK

643
công văn 1265/QLD-ĐK
công văn 1265/QLD-ĐK
Đánh giá

 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

Số :1265 /QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SDK

Hà Nội ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng
ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt
phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang
thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC
ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM
PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số:1265/QLD-ĐK ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng
ký lưu hành
thuốc
Ngày hết
hiệu lực
của giấy
đăng ký
lưu hành
Tên cơ sở
sản xuất
thuốc
Tên nguyên
liệu làm
thuốc
TCCL

của

nguyên

liệu

Tên cơ sở sản xuất
nguyên liệu
Địa chỉ cơ sở sản
xuất nguyên liệu
Tên nước
sản xuất
nguyên
liệu
1 DIINTASIC VD-21205-14 12/08/2019 Công ty CP
Dược Đồng
Nai
Tramadol HCl BP 2010 Inogcnt Laboratories
Private Limited
28 A

IDA Nacharam
Hyderabad, 500076

Lndia
2 PONAICEF VD-24689-16 15/7/2021 Công ty CP
Dược Đồng
Nai
Ofloxacin USP38 Zhejiang Apeloa
KangyuPharmaceutical Co.,
Ltd.
333, Jiangnan Road,
Hengdian, Dongyang,
Zhejiang 322118
China
3 Dịch truyền tĩnh mạch
Metronidazol
VD-18093-12 29/12/2018 Công ty
TNHH
B.Braun Việt
Nam
Metronidazole BP 2010 Hubei Honayuan
Pharmaceutical
Technology Co.,Ltd
No.8, Fengshan Road,
Industrial and Economic
Development Zone,
Luotian County,
Huanggang City, Hubei
Province
China
4 Dịch truyền tĩnh mạch
Metronidazol
VD-18093-12 29/12/2018 Công ty
TNHH
B.Braun Việt
L J Nam
Metronidazole

 

EP 6 Corden Phanna Bergamo
S.p.A
Via Bergamo 121, 24047
Treviglio, Bergamo
Italy

 

CÔNG VĂN 1265 /QLD-ĐK DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU CỦA THUỐC TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SĐK

VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]1265_QLD_ĐK_2018_VNRAS[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!