Công văn 8998/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NL không yêu cầu GPNK

588
Công văn 8998/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 8998/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 8998/QLD-ĐK
V/v đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký
Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 375/CV-ĐK/DMC đề ngày 30/03/2018 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco về việc đính chính thông tin công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước.

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã dược cấp số đăng ký lưu hành theo danh mục đính kèm theo Công văn này.

Nội dung trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đã công bố của 01 thuốc thuộc danh mục kèm theo công văn số 5203/QLD-ĐK ngày 26/03/2018 của Cục Quản lý Dược;

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (ht).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐCNguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm công văn số 8998/QLD-ĐK ngày 22/5/2018 của Cục Quản lý Dược)

TT Tên thuốc (1) K (2) Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy) (3) Tên NSX (4) Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối…
(5)
Tiêu chuẩn (6) Tên NSX nguyên liệu (7) Địa chỉ cơ sở sản xuất (8) Nước sản xuất (9)
1 Donox 20 mg VD-29396-18 22/02/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Diluted Isosorbide mononitrate 60% with Lactose (Diluted Isosorbide -5 mononitrate 60% with Lactose) BP 2014 Chin Chem F-16, M.I.D.C Phase-Il, Dombivli – 421204, Dist – Thane India

 

Công văn 8998/QLD-ĐK năm 2018 đính chính danh mục NLDC làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

8998_QLD_ĐK_2018_VNRAS

8998_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!