Công văn 8466/QLD-ĐK Đính chính danh mục nguyên liệu phải thực hiện cấp phép

805
5/5 - (3 bình chọn)

Công văn 8466/QLD-ĐK ngày 15 tháng 5 năm 2018

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 8466/QLD-ĐK

V/v đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2018

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH 13 ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ Văn thư số 44/NCPT ngày 05/04/2018 của Công ty cổ phần dược phẩm Trung Ương I-Pharbaco về việc đính chính thông tin công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đổi với 02 thuốc đã được công bố kèm theo Công văn số 11592/QLD-ĐK ngày 08/08/2017 và 02 thuốc đã được công bố tại Công văn số 5201/QLD-ĐK ngày 20/04/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
  • Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
  • Website Cục QLD;
  • Lưu: VT, ĐK (TTr).
Công văn 8466/QLD-ĐK

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

Đính kèm Công văn 8466/QLD-ĐK ngày 15 tháng 5 năm 2018.

Thuốc thành phẩm Nguyên liệu hoạt chất
STT Tên thuốc Số đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Colistin (Colistimethat natri 1.000.000 đvqt) VD-19946- 13 08/11/2018 CTCP Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco Colistimethate Sodium, Sterile USP38/ EP8 Denmark
2 Colistin (Colistimethat natri 2.000.000 đvqt) VD-19947- 13 08/11/2018 CTCP Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco Colistimethate Sodium, Sterile USP38/ EP8 Denmark
3 Perolistin 3 MIU VD-27084-

17

22/06/2022 Công ty cồ phần dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco Colistimethate Sodium, Sterile USP38/ EP8 Denmark
4 Phastarxin VD-27085-

17

22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Thymosin alpha 1 NSX China

Danh mục này bao gồm 04 khoản./.

Công văn 8466/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK./.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC

[sociallocker id=7424]

8466_QLD_ĐK_2018_VNRAS

[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!