Công văn 6701/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NLLT không yêu cầu GPNK

757
Công văn 6701/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 6701/QLD-ĐK năm 2018 dnah mục NLLT không yêu cầu GPNK
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 6701/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bổ Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đợt 161 được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

 

Nơi nhận

–   Như trên;

–   TT. Trương Quốc Cường (để b/c);

–  Các Phó Cục trưởng;

–   Phòng QLKDD (để phối hợp);

–   Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);

–  Website Cục QLD;

–   Lưu: VT, ĐK (Chi).

 

TUQ. CỤC TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

 

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC
THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM – ĐỢT 161
ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm công văn số: 6701 /QLD-ĐK ngày 13/04/2018 của Cục Quản lý Dược)

TT Tên thuốc

(1)

SĐK

(2)

Ngày hết hạn SĐK

(dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX

(4)

Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối….)

(5)

Tiêu chuẩn dược chất (6) Tên NSX nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX nguyên liệu

(8)

Nước sản xuất (9)
1 Amnol VD-30147-

18

27/03/2023 Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera Cilnidipine TCCS Unique Chemicals Plot No. 5, Phase IV GIDC, Panoli 394 116, Gujarat, Ẩn Độ Ấn Độ
2 Amnol VD-30148-

18

27/03/2023 Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera Cilnidipine TCCS Unique Chemicals Plot No. 5, Phase IV GIDC, Panoli 394 116, Gujarat. Ấn Độ Ấn Độ
3 Biovacor VD-30149-

18

27/03/2023 Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera Pravastatin

sodium

USP38 Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13, Debrecen H-4042, Hungary Hungary
4 Heragaba VD-30150-

18

27/03/2023 Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera Gabapentin USP 38 Zhejiang Chiral Medicine Chemicals Co., Ltd Nanyang Economy Development Zone, Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang Province, Trung Quốc Trung

Quốc

5 Stavacor VD-30151-

18

27/03/2023 Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera Pravastatin

sodium

USP 38 Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13, Debrecen H-4042. Hungary Hungary
6 Stavacor VD-30152-

18

27/03/2023 Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera Pravastatin

sodium

USP38 Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13. Debrecen H-4042, Hungary Hungary
7 Telblock VD-30153-

18

27/03/2023 Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera Telmisartan USP38 Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co.,

Ltd

Xunqiao, Linhai, Zhejiang 317024, Trung Quốc Trung

Quốc

8 Telblock VD-30154- 18 27/03/2023 Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera Telmisartan USP38

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd. Xunqiao, Linhai, Zhejiang 31 7024. Trung Quốc Trung

Quốc

 

 

9 Vardelena VD-30155-

18

27/03/2023 Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera Vardenafil

hydrochloride

trihydrate

EP 8.2 Rakshit

Pharmaceuticals

Limited.

Plot number 68/A, JN Pharmacity, Parawada Mandal, Visakhapatnam, AP, An Do Ấn Độ
10 Mife 200 QLĐB-690-

18

27/03/2021 Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera Mifepristone (dạng micronised) CP2010 Zhejiang Xianju Junye Pharmaceutical Co., Ltd No.l Lingxiu Road, Xianju Modern Industrial Centralization Zone, Xianju, Zhejiang, China Trung

Quốc

11 Topflovir QLĐB-677-

18

27/03/2021 Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera Tenofovir

disoproxil

fumarate

TCCS Aurobindo Pharma Limited Unit-XI, Sy No. 1/22, 2/1 to 5,6 to 18,61 to 69, Pydibhimavaram Mandal, Srikakulam Dist, Andhra Pradesh, India Án Độ
12 Uloxoric QLĐB-688-

18

27/03/2021 Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera Febuxostat TCCS Precise Chemipharma Pvt Ltd. Plot No-C-384, TTC Industrial Area. M I.D.C, Village Pawne, Navi Mumh – 400 703, India Ấn Độ

Công văn 6701/QLD-ĐK năm 2018 về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 6701_QLD_ĐK_2018_VNRAS

BẢN WORD 6701_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!