Công văn 5244/QLĐ-ĐK công bố danh mục NLLT nhập khẩu không phải cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước

805
Công văn 5244/QLĐ-ĐK công bố danh mục NLLT nhập khẩu không phải cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước
Công văn 5244/QLĐ-ĐK công bố danh mục NLLT nhập khẩu không phải cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tụ do – Hạnh phúc

 

Số 5244/QLĐ-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm
thuốc được nhập khẩu không phải thực
hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc
trong nước đã được cấp số đăng ký

 

    Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Theo đề nghị của Công ty TNHLI Rohto-Mentholatum (Việt Nam) tại công văn số 221116/RMV ngày 22/11/2017 về việc công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước.

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo đế các cơ sở biết và thực hiện.

                                                                               TUQ. CỤC TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

NGUYỄN THỊ THU THỦY

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC
THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIÁY PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm công văn số 5244/QLD-DK ngày 26 /3 / 2018 cùa Cục Quản lý Dược)

TT Tên thuôc

(1)

SĐK

(2)

Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX

(4)

Dưọc chất

(ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối….)

(5)

Tiêu

chuẩn

dược

chất

(6)

Tên NSX nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX nguyên liệu

(8)

Nước sản xuất

(9)

1 V.Rohto Dryeye VD-21160- 14 06/12/2019 CôngtyTNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) Hydroxyethvlcellulose USP 39 Sumitomo Seika Chemicals Co., Ltd. 5-33 4-Chome, Kitahama, Chuo-ku, Osaka Nhật
2 Deep Heat Rub Plus VD-24034-

15

17/12/2020 Công ty TNHI1 Rohto-Mentholatum (Việt Nam) Methvl Salicylate JP16 NOVACYL établissement Roussillon Rue Gaston Monmousseau 38150 – Roussillon Pháp
3 Deep Heat Rub Plus VD-24034-

15

17/12/2020 Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) 1-Menthol JP16 Takasago

International

Corporation

Đia chi nhà máv sản xuất:

1 Ebitsuka. IvvataCitv, Shizuoka, 438- 0812

Văn phòns đai diên:

Nissei Aroma Square 17F, 5-37-1, Kamata, Ohta-ku, Tokyo,144-8721

Nhật
4 V.Rohto Lycée VD-26016-

16

15/11/2021 Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) Tetrahydrozoline

Hydrochloride

JPC 2002 S.I.M.S. s.r.l. (Société Italiana Medicinan Scandicci) Loc. Filarone 50066 Reggello (FI) Ý
5 V.Rohto Lycée VD-26016-

16

15/11/2021 CôngtyTNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) Tetrahydrozoline

Hydrochloride

JPC 2002 Okami Chemical Industry Co.. Ltd. 78 Emba, Makishimacho, Uji-shi, Kyoto. 611-0041 Nhật
6 V.Rohto Lycée VD-26016-

16

15/11/2021 Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) Zjnc Sulfate JP16 Tomita

Pharmaceutical Co.,Ltd.

85-1, Maruvama, Akinokami, Seto-cho, Naruto,

Tokushima 771-0360, Japan.

Nhật
7 V.Rohto Lycée VD-26016-

16

15/11/2021 Công ty TNHH Rohto-Mentho latum (Việt Nam) Chlorpheniramine

Maleate

JP 16 Kongo Chemical Co., Ltd. No.3 Himata, Toyama, 930-0912 Nhật
8 V.Rohto Lycée VD-26016-

16

15/11/2021 Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) Cyanocobalamin JP16 Sanofi Aventis Tokyo Opera City Tower, 3-20-2, Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku Nhật
9 V.Rohto Lycée VD-26016-

16

15/11/2021 Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) Pyridoxine

Hydrochloride

JP16 Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd. Le’anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300 Trung Quốc
10 V.Rohto Lycée VD-26016-

16

15/11/2021 Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) Potassium L-Aspartate JPC 2002 KK.Nissei

Kagaku

Kogyosho

4699-1 Miniminagata, Maki, Anpachi- cho, Anpachi-gun, Gifu Nhật
11 Extra Deep Heat VD-26615- 17 02/06/2022 Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) Mcthvl Salicylate JP16 NOVACYL

établissement

Roussillon

Rue Gaston Monmousseau 38150 – Roussillon Pháp
12 Extra Deep Heat VD-26615-

17

02/06/2022 Công ty TNIIII Rohto-Mentholatum (Việt Nam) 1-Menthol JP16 Takasago

International

Corporation

Địa chỉ nhà máy sản xuất:

1 Ebitsuka, Iwata City, Shizuoka, 438-

os 12

Văn phòng đại diện:

Nissei Aroma Square 17F, 5-37-1, Kamata, Ohta-ku, Tokyo, 144-8721

Nhật

Công văn 5244/QLĐ-ĐK công bố danh mục NLLT được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 5244_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!