Công văn 4787/QLD-ĐK đính chính danh mục NLDC làm thuốc được phép nhập khấu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

755
Công văn 4787/QLD-ĐK đính chính danh mục NLDC không cần GPNK
Công văn 4787/QLD-ĐK đính chính danh mục NLDC không cần GPNK
5/5 - (1 bình chọn)

Bộ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 4787/QLD-ĐK

V/v đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khấu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2018

Kính gửi: các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 180316/CV-VCP đề ngày 15/03/2018 của Công ty cổ phần Dược Vacopharm về việc đính chính thông tin công bố nguyên liệu dược chât làm thuốc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước.

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký lưu hành theo danh mục đính kèm theo Công văn này.

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội đã công bố của các thuốc như sau:

–        09 thuốc thuộc danh mục kèm theo công văn số 3199/ỌLD-ĐK 12/02/2018 của Cục Quản lý Dược;

–        01 thuốc thuộc danh mục kèm theo công văn số 4057/QLD-DK ngày 09/03/2018 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện./.

                                                         TUQ. CỤC TRƯỞNG

                                                              PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

                                                                 NGUYỄN THỊ THU THỦY

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm công văn số: 4787/QLD-ĐK ngày 21 tháng 3 của Cục Quản lý Dược)

TT Tên thuốc (1) SDK

(2)

Ngày hết hạn SDK (dd/mm/yy) (3) Tên NSX (4) Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối…

(5)

Tiêu chuẩn (6) Ten NSX nguyên liệu (7) Địa chỉ cơ sở sàn xuât (8)

Nước sán xuất (9)

1 Ambron VD-6912-09 01/08/2018′ Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Ambroxol

hydrochloride

EP 8,0 Hangzhou Deli Chemical Co.. Ltd RM. 1115. Jingui Mansion, No 387. Gudim Road. Xihu District, Hangzhou China
2 Bromhexin 8 VD-6913-09 01/08/2018′ Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Bromhexine

Hydrochloride

BP 2016 Shanghai Shcngxin Medicine Chemical Co.Ltd Zhangjingcun. Dongjing Town. Songjiang. Shanghai China
3 Dextromethorphan 15 VD-6387-08 01/08/2018′ Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Dextromethorphan

Hydrobromide

USP 34 Wockhardt Limited (Bulk Drug Division) Rcgd. Office: D-4 MIDC, Chikalthana. Aurangabad-431006 Factory: Plot No. 138. GIDC Estate, Ankleshwar-393002. Dist. Bharuch. Gujarat India
4 Meloxicam VD-10568-10 01/08/2018’ Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Meloxicam BP 2013 Alcon Biosciences Private Limited Plant: A-l/2104. Phase III. GIDC-Vapi. Gujarat-396 195

Admn. Office: 112. Marine Chambers. 1 1 New Marine Lines. Mumbai – 400 020

India
5 Ralidon VD-8899-09 01/08/2018′ Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Paracetamol USP 37 Tianjin Bofa Pharmaceutical Co. Ltd. China No. 1. Bofa Street. Junliang Cheng Industrial Zone. Dongli District, Tianjin China
6 Ralidon VD-8899-09 01/08/2018′ Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Caffeine Anhydrous BP 2013 AAR 11 INDUSTRIES LIMITED Factory Address: Unit-V. L-28/29. MIDC Area. Tarapur. Tal.Palghar.Dist.PaIghar-401 506. Maharashtra

Admn.Office: 71. Udyog Kshctra. 2nd Floor. L.B.S Marg.Mulund Goregaon Link Road.Mulund (W),

Regd.Office: Plot No 801/23, G.l.D.C Estate. Phase III Vapi-396 195. Dist Valsad, Gujarat

India
7 Vacetam 400 VD-11807-10 01/08 2018′ Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Piracetam EP 8.0 Jiangxi Yuehua Pharmaceutical CO., Ltd. No 58,ChangxiRoad Jingdezhcn City,China China
8 Vacetam 800 VD-16632-12 01/08/2018′ Công ty Cố phần Dược Vacopharm Piracetam EP 8.0 Jiangxi Yuehua Pharmaceutical CO., Ltd. No 58.ChangxiRoad Jingdezhen City,China China
9 Vasomin 1500 VD-16327-12 01/08/2018′ Công ty CỐ phẩn Dược Vacopharm D – Glucosamine IICI USP 38 Yangzhou Rixing Bio­tech Co.. Ltd No2TongxinRD. GaoyouCity. Jiangsu. China PO 225601 China
10 Decazone 12g/60ml VD-27762-17 19/09’202 2 Công ty Cổ phần Dược phẩm Am Vi w -5 Piracetam \ / LP8.0 Microsin S.R.L Strada Papahagi Periclc. Bucuresti 032364 Romania

Công văn 4787/QLD-ĐK đính chính danh mục NLDC làm thuốc được phép nhập khấu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 4787_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!