Công văn 3391/QLD-ĐK năm 2018 công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu

973
Công văn 3391/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 3391/QLD-ĐK

V/v công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 03/TT-LD đề ngày 25/01/2018 của Công ty liên doanh
dược phẩm Mebiphar Austrapharm và công văn của công ty TNHH Liên doanh
Hasan – Dermapharm đề ngày 02/01/2018 về việc công bố nguyên liệu dược chất làm
thuốc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước.

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, bán thành
phẩm để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại
Việt Nam được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu (Danh mục đính
kèm).

Danh mục các nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang
thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
– Các Phó Cục trưởng (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (L)
TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Huy Hùng

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm công văn số 3391/QLD-ĐK ngày 22/02/2018 của Cục Quản lý Dược)

Tên thuốc

(1)

SĐK

(2)

Ngày hết
hạn SĐK
(dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX
(4)
Dược chất (ghi
đầy đủ tên, dạng
nguyên liệu,
dạng muối…)

(5)

Tiêu
chuẩn
dươc chất
(6)
Tên NSX
nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất
nguyên liệu
(8)
Nước sản
xuất

(9)

ZENTOZIN QLSP-0745-13 10/09/2018 Công ty LDDP
Mebiphar
Austrapharm
– Lactobacillus
acidophilus
NSX – Institut Rosell
Inc (Lallemand)
8480 St Laurent Blvd,
Montreal, QC H2P
2M6, Canada
Canada
L-BIO 3D QLSP-0746-13 10/09/2018 Công ty LDDP
Mebiphar
Austrapharm
–  Lactobacillus
acidophilus

– Bifidobacterium
longum

– Lactobacillus
rhamnosus

NSX Institut Rosell
Inc (Lallemand)
8480 St Laurent Blvd,
Montreal, QC H2P
2M6, Canada
Canada
BACIVIT QLSP-833-15 24/04/2020 Công ty LDDP
Mebiphar
Austrapharm
Lactobacillus

acidophilus

NSX CHR HANSEN CHR Hansen A/S –
Bɸge Alle’ 10- 12-
2970 Hɸrsholm
Denmark
BACIVIT – H QLSP-834-15 24/04/2020 Công ty LDDP
Mebiphar
Austrapharm
Lactobacillus

acidophilus

NSX CHR HANSEN CHR Hansen A/s –
Bɸge Alle’ 10-12-
2970 Hɸrsholm
Denmark

 

L-BIO – N QLSP-852-15 14/07/2020 Công ty LDDP
Mebiphar
Austrapharm
Lactobacillus
acidophilus, LA-
5™
NSX CHR HANSEN CHR Hansen A/S –
Bɸge Allé’ 10- 12-
2970 Hɸrsholm
Denmark
ZENTOMYCES QLSP-910-15 11/12/2020 Công ty LDDP
Mebiphar
Austrapharm
Saccharomyces

boulardii

NSX CHR HANSEN CHR Hansen A/S –
Bɸge Allé’ 10-12-
2970 Hɸrsholm
Denmark
Probiotics

LACTOMIN

PLUS

QLSP-1047-17 26/07/2022 Công ty LDDP
Mebiphar
Austrapharm
–  Lactobacillus
acidophilus

– Bifidobacterium
longum

–  Lactobacillus
rhamnosus

NSX Biena 2955 Cartier, St.
Hyacinthe Québec,
CANADA J2S 1L4
Canada
AIBEZYM QLSP-835-15 24/04/2020 Công ty TNHH
Liên doanh
HASAN –
DERMAPHARM
Lactobacillus

acidophilus

NSX Lallemand –
Institut Rosell
8480, St-Laurent
boulevard, Montreal
Qc, Canada H2P 2M6
Canada
Bacillus subtilis NSX Lallemand –
Institut Rosell
8480, St-Laurent
boulevard, Montreal
Qc, Canada H2P 2M6
Canada
Zinc gluconate USP38 Avebe Gluco
TAK
M & O – weg 11
9563 ZG Ter
Apelkanaal
Netherlands

 

MASOZYM QLSP-836-15 24/04/2020 Công ty TNHH
Liên doanh
HASAN –
DERMAPHARM
Lactobacillus

acidophilus

NSX Lallemand –
Institut Rosell
8480, St-Laurent
boulevard, Montreal
Qc, Canada H2P 2M6
Canada
MASOZYM-Zn QLSP-837-15 24/04/2020 Công ty TNHH
Liên doanh
HASAN –
DERMAPHARM
Lactobacillus

acidophilus

NSX Lallemand –
Institut Rosell
8480, St-Laurent
boulevard, Montreal
Qc, Canada H2P 2M6
Canada
Zinc gluconate USP38 Avebe Gluco
TAK
M & O – weg 11
9563 ZG Ter
Apelkanaal
Netherlands
OZONBIOTIC QLSP-838-15 24/04/2020 Công ty TNHH
Liên doanh
HASAN –
DERMAPHARM
Lactobacillus

acidophilus

NSX Lallemand –
Institut Rosell
8480, St-Laurent
boulevard, Montreal
Qc, Canada H2P 2M6
Canada
Zinc gluconate USP38 Avebe Gluco
TAK
M & O – weg 11
9563 ZG Ter
Apelkanaal
Netherlands
OZONBIOTIC

PLUS

QLSP-839-15 24/04/2020 Công ty TNHH
Liên doanh
HASAN-
DERMAPHARM
Lactobacillus

acidophilus

NSX Lallemand –
Institut Rosell
8480, St-Laurent
boulevard, Montreal
Qc, Canada H2P 2M6
Canada
Zinc gluconate USP38 Avebe Gluco
TAK
M & O – weg 11
9563 ZG Ter
Apelkanaal
Netherlands

 

BOLABIO QLSP-946-16 05/02/2021 Công ty TNHH
Liên doanh
HASAN –
DERMAPHARM
Saccharomyces

boulardii

NSX Lallemand –
Institut Rosell
8480, boul. Saint-
Laurent, Montreal, Qc
(Canada) H2P 2M6
Canada
MICEZYM 100 QLSP-947-16 05/02/2021 Công ty TNHH
Liên doanh
HASAN –
DERMAPHARM
Saccharomyces

boulardii

NSX Lallemand –
Institut Rosell
8480, boul. Saint-
Laurent, Montreal, Qc
(Canada) H2P 2M6
Canada
DODOLAC QLSP-1048-17 26/07/2022 Công ty TNHH
Liên doanh
HASAN –
DERMAPHARM
Lactobacillus

acidophilus

NSX Danisco US 3322 Agriculture Dr.,
Madison WI 53716
USA
Bacillus subtilis NSX Lallemand –
Institut Rosell
8480, St-Laurent
boulevard, Montreal
Qc, Canada H2P 2M6
Canada

 

Công văn 3391/QLD-ĐK năm 2018 công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

3391_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!