Công văn 2981/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu nhập khẩu không yêu cầu GPNK

789
Công văn 2981/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (3 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 2981/QLD-ĐK
V/v đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký
Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số số 34/2018/CV-EV ngày 31/01/2018 của Công ty cổ
phần Dược phẩm Euvipharm-Thành viên tập đoàn F.I.T về việc đính chính thông
tin công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu
của thuốc trong nước.

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký lưu hành theo danh mục đính kèm.

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội
dung đã công bố kèm theo Công văn 21380/QLD-ĐK ngày 28/10/2016 của Cục
Quản lý Dược đối với thuốc Peractam 1g, số đăng ký VD-21262-14.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang
thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện./.

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẦM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm công văn số 2981/QLD-ĐK ngày 09/02/2018 của Cục Quản lý Dược)

TT

(1)

Tên thuốc
(2)
SĐK

(3)

Ngày hết
hạn SĐK

(dd/mm/yy)

(4)

Tên NSX
(5)
Dược chất

(ghi đầy đủ tên, dạng
nguyên liệu, dạng
muối …)

(6)

Tiêu

chuẩn

(7)

Tên NSX
nguyên liêu
(8)
Địa chỉ cơ sở sản xuất

(9)

Nước

sản

xuất

(10)

1 Peractam lg VD-

21262-

14

12/08/2019 Công ty Cổ phần
Dược phẩm
Euvipharm-
Thành viên tập
đoàn F.I.T
Bột hỗn hợp bột vô
trùng Cefoperazon
(dưới dạng

Cefoperazon natri) và
Sulbactam (dưới dạng
Sulbactam natri) tỷ lệ
1:1

In house
(NSX)
BDR

Pharmaceuticals
International PVT.
Ltd

407/408, Sharda
Chambers, New Marine
lines, Mumbai – 400
020 – India
India

 

Công văn 2981/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu nhập khẩu không yêu cầu GPNK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

2981_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!