Công văn 1787/BYT-TB-CT năm 2018 triển khai xây dựng định mức máy móc thiết bị chuyên dùng

1197
Công văn 1787/BYT-TB-CT năm 2018
Công văn 1787/BYT-TB-CT năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)

BỘ Y TẾ

Số : 1787/BYT-TB-CT

V/v triển khai nội dung xây dựng tiêu chuẩn định mức máy móc thiết bị chuyên dùng theo Quyết định 50/2017/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà nội, ngày 02 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi:

– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

– Y tế các Bộ/Ngành.

– Các cơ sờ y tế trực thuộc Trung ương.

(Sau đây gọi tắt là đơn vị)

Trong những năm qua, Bộ Y tế ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đầu tư, tăng cường quản lý sử dụng, đảm bảo chất lượng máy móc, trang thiết bị y tế chuyên dùng tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Được sự ủng hộ, phối hợp chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các đơn vị trong toàn Ngành từ Trung ương đến địa phương đã tích cực triển khai thực hiện các kế hoạch của Bộ Y tế, bước đầu đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Triển khai Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017; Thủ tướng Chính phủ đã ký và ban hành Quyết định sổ 50/2017/QĐ- TTg ngày 31/12/2017 quy định tiêu chuân, định mức, sử dụng máy móc thiết bị (sau đây viết tắt là Quyết định số 50).

Để thực hiện tốt việc xây dựng quy định tiêu chuẩn, định mức, sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp y tế, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị trong ngành y tế quan tâm nghiên cứu triển khai thực hiện quy định về xây dựng định mức máy móc thiết bị chuyên dùng như sau:

 1. Quy định chung về máy móc trang thiết bị chuyên dùng:
 2. Tại Khoản 2 Điều 24 Luật Quản lý, sửa dụng tài sản công quy định: “Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê tài sản, khoán kinh phí sử dụng tài sản công; quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị”.

Như vậy, các đơn vị chỉ được mua sắm tài sản công theo tiêu chuẩn định mức đã được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành theo quy định.

 1. Máy móc, thiết bị chuyên dùng, gồm:
 • Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực y tế và giáo dục.
 • Máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc quy định tài sản chuyên dùng nêu trên: là máy móc, thiết bị có yêu cầu về tính năng, dung lượng, cấu hình cao hom máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến và máy móc, thiết bị khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
 1. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Quyết định số 50:

– Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp y tế, giáo dục và đào tạo thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 • Căn cứ quy định chi tiết hướng dẫn của Bộ Y tế, các bộ, cơ quan trung ương ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuấn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quàn lý; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo tại đơn vị.
 1. Nguyên tắc, nội dung hướng dẫn về định mức máy móc, thiết bị y tế chuyên dùng của Bộ Y tế:
 2. Nguyên tắc, nội dung chính của Thông tư hướng dẫn:
 • Hiện nay, Bộ Y tế dang triển khai xây dựng Thông tư quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị y tế chuyên dùng trong lĩnh vực y tế theo nguyên tắc: Bộ Y tế quy định danh mục trang thiết bị y tế chính theo chuyên khoa, chuyên môn kèm theo các điều kiện đầu tư tương ứng để làm căn cứ cho các đơn vị tự xây dựng định mức phù hợp, đảm bảo không lãng phí, không hạn chế nhu cầu phát triển; Các thiết bị chưa quy định trong danh mục thuộc Thông tư sẽ giao thấm quyền cho đơn vị tự xác định định mức theo nguyên tắc phù hợp với chuyên môn, nhu cầu, điều kiện của đơn vị để đảm bảo hiệu quả đầu tư.
 • Các đơn vị căn cứ phạm vi chuyên môn, quy hoạch phát triển, hiện trạng, nhu cầu khám chữa bệnh, điều kiện về hạ tầng, cán bộ để xác định định mức theo giai đoạn từ nay đến 2021, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt triển khai thực hiện.
 1. Trong giai đoạn chuyển tiếp, chờ Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định chi tiêt hướng dẫn vê tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng để áp dụng chung cho các đơn vị, đê có căn cứ triên khai thực hiện dự toán trong năm 2018, Bộ Y tế hướng dẫn việc xây dựng định mức, máy móc trang thiêt bị chuyên dùng cho năm 2018 từ nguồn NSNN, nguồn thu sự nghiệp được đê lại theo quy định, nguồn Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn vốn vay, xã hội hóa, viện trợ, điều chuyển, cho tặng… như sau:
 • Các đơn vị đã có định mức được phê duyệt theo tinh thần Quyết định 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015, đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện theo định mức đã phê duyệt.
 • Các đơn vị chưa phê duyệt, đề nghị tổng hợp nhu cầu và báo cáo cấp có thẩm quyền (theo quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 8 Quyết định số 50) để phê duyệt định mức mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng năm 2018.
 • Đối với nội dung mua sắm trang thiết bị y tế để thay thế (các thiết bị là tài sản hiện đang thanh lý hoặc chờ thanh lý), cho phép thực hiện trước khi có định mức đê tránh ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên, đề nghị các đơn vị tiến hành thực hiện mua sắm ngay khi bố trí được vốn. Các nội dung mua sắm cần được tổng họp trong định mức mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng năm 2018.
 1. Tổ chức triển khai thực hiện xây dựng định mức máy móc, thiết bị chuyền dừng năm 2018.
 2. Đổi với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Bộ, ngành

Đề nghị ủy ban nhân nhân cấp tỉnh, các Bộ, ngành giao đơn vị đầu mổi tổng hợp, thực hiện nội dung sau:

 • Tổng hợp danh sách các đơn vị đã có định mức được phê duyệt theo tinh thần Quyết định 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 để báo cáo cấp có thẩm quyền đề nghị có văn bản gửi Kho bạc Nhà nước về việc tiếp tục áp dụng trong năm 2018.
 • Chỉ đạo việc xây dựng định mức mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng năm 2018 cho các đơn vị thuộc phạm vi quản lý hiện chưa có định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng (theo mẫu đính kèm), gửi Bộ Y tế thống nhất thỏa thuận trước khi trình phê duyệt triển khai. Việc phê duyệt theo đơn vị hoặc theo nhóm do các địa phương, Bộ, ngành quyết định.
 1. Đổi với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế
 • Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế thực hiện kiểm kê, đánh giá, căn cứ nhu cầu thay thể, bổ sung thiết bị để báo cáo nội dung xây dựng định mức năm 2018
  (theo mẫu đính kèm) và báo cáo Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) để tổng hợp, trình Bọ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Nhận được văn bản này, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trong ngành y tế khẩn trương bố trí cán bộ triển khai kiểm kê, đánh giá tài sản, tổng hợp nhu cầu mua sắm năm 2018, đánh giá nhu cầu bổ sung mua sắm thiết bị để báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, tránh ảnh hưởng đến tiến độ ngân sách.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị – Công trình y tế) để kịp thời nghiên cứu, phối hợp giải quyết.

 

 

Nơi nhận

–        Như trên;

–        Bộ trưởng (để b/c);

–        Các đ/c Thứ trưởng;

–        VP Chính phủ (để b/c);

–        Bộ Tài chính (để b/c);

–        Kho bạc nhà nước;

–        Vụ/Cục: KHTC, KCB,PC;(để p/h);

–        Lưu: VT, TB-CT

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

NGUYỄN VIẾT TIẾN

 

PHỤ LỤC

TỎNG HỢP ĐỊNH MỨC MUA SẮM MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG NĂM 2018

Đơn vị báo cáo:………………………………………

Đia chỉ……………… . .

Điện thoại…………………………………. Email.

TT Tên máy móc, thiết bị chuyên dụng ĐVT Số lượng hiện có Số lượng mua năm 2018 Định mức Đặc trưng kỹ thuật cơ bản Ghi chú
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 

 

 • Đặc trưng kỹ thuật cơ bản: Nêu đặc điểm chính về cấu hình/tính năng kỹ thuật để xác định, phân biệt thiết bị (Ví dụ: Máy siêu âm: Doppler màu chuvên tim, 3 đầu dò; Máy chụp cắt lóp vi tính: 64 lát cắt/vòng quay; Đèn mô: công nghệ LED, loại treo trần, công suất 160.000 lux,…)
 • Định mức tạm thời được ước tính dựa trên nhu cầu khám chữa bệnh, công suất sử dụng tại đơn vị giai đoạn 2018 – 2021.

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

 

Công văn 1787/BYT-TB-CT năm 2018 về việc triển khai xấy dựng đinh mức máy móc thiết bị chuyên dùng theo Quyết định 50/2017/QĐ-TTg

 

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 1787_BYT_TB_CT_2018

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!