Công văn 13268/QLD-KD báo cáo thực trạng và kế hoạch cung ứng vắc xin

874
Công văn 13268/QLD-KD năm 2018
Công văn 13268/QLD-KD năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 13268/QLD-KD
V/v báo cáo thực trạng và kế hoạch cung ứng vắc xin
Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Các công ty sản xuất, nhập khẩu vắc xin
(Sau đây gọi tắt là đơn vị)

Để đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời vắc xin cho nhu cầu tiêm chủng của nhân dân và nhằm triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao Cục Quản lý Dược xây dựng kế hoạch đảm bảo cung ứng vắc xin, Cục Quản lý Dược đề nghị đơn vị:

  1. Nghiêm túc thực hiện quy định về việc báo cáo đối với từng lô vắc xin nhập khẩu vào Việt Nam theo đúng quy định tại điểm a Khoản 21 Điều 91 của Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược.
  2. Khẩn trương thực hiện việc báo cáo 6 tháng đầu năm 2018 về tình hình nhập khẩu vắc xin theo đúng quy định tại điểm b Khoản 21 Điều 91 của Nghị định số 57/2017/NĐ-CP.
  3. Báo cáo về số lượng tồn kho (tính đến thời điểm báo cáo), cập nhật kế hoạch cung ứng vắc xin từ nay đến hết năm 2018 (trừ trường hợp Công ty không thay đổi so với kế hoạch đã báo cáo từ đầu năm 2018 theo yêu cầu tại Công văn số 2189/QLD-KD ngày 30/01/2018 của Cục Quản lý Dược) và từng Quý năm 2019 đối với từng loại vắc xin; nêu rõ các nguy cơ có thể dẫn tới việc gián đoạn hoặc thiếu hụt nguồn cung ứng vắc xin và đề xuất các giải pháp (nếu có).

Báo cáo của đơn vị đề nghị gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 20/7/2018 theo địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội và qua hòm thư qlkinhdoanh.qld@moh.gov.vn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị thông báo về Cục Quản lý Dược theo địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội hoặc qua số điện thoại: 0243 846 1525 (Phòng Quản lý Kinh doanh Dược) để được giải quyết theo quy định.

Cục Quản lý Dược thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
– Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
– Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/cáo);
– Cục Y tế Dự phòng (để p/hợp);
– Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế;
– Các Phó Cục trưởng (để p/hợp chỉ đạo);
– Website của Cục Quản lý Dược (để đăng tải);
– Lưu: VT, KD.

CỤC TRƯỞNG

Vũ Tuấn Cường

 

Công văn 13268/QLD-KD về việc báo cáo thực trạng và kế hoạch cung ứng vắc xin

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

13268_QLD-KD_2018_VNRAS

13268_QLD_KD_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!