Văn bản 495/CTPH-BYT-HNCT chương trình phối hợp giữa BYT và Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam

1043
Văn bản 495/CTPH-BYT-HNCT
Văn bản 495/CTPH-BYT-HNCT năm 2018
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ

TRUNG ƯƠNG HỘI

NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 495/CTPH-BYT-HNCT Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2018

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

Hoạt động giữa Bộ Y tế và Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam
về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi giai đoạn từ năm 2018 đến 2022

 1. CĂN C XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP
 • Luật người cao tuổi số 39/2009/QH12, ngày 23 tháng 11 năm 2009;
 • Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dần thi hành một số Điều của Luật người cao tuổi; Thông tư số 35/2012/TT-BYT ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi;
 • Quyết định số 1781/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012-2020;
 • Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy tháng 10 hàng năm là “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt

Nam”;

 • Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020;
 • Quyết định số 7618/QĐ-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025;
 • Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

– Để góp phần thực hiện sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, Bộ Y tế và Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam thống nhất ký kết Chương trình phối họp hoạt động về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi giai đoạn 2018-2022 với những nội dung sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • Tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, ứng phó tích cực xu hướng già hóa dân số tại Việt Nam góp phần thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020 và các mục tiêu chăm sóc sức khỏe đến năm 2025.
 • Tạo điều kiện để người cao tuổi được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế với chất lượng ngày càng cao; người cao tuổi chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
 • Góp phần thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị dối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân nói chung và lớp người cao tuổi nói riêng.

III. NỘI DUNG PHỐI HỢP

 1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung rèn luyện thân thể, tăng cường sức khoẻ và phòng các bệnh thường gặp ở người cao tuổi để giúp người cao tuổi biết cách tự phòng bệnh, tự chăm sóc sức khỏe. Hướng dẫn người cao tuổi cơ sở trồng và sử dụng cây thuốc nam phòng, chữa các bệnh thông thường tại nhà. Người cao tuổi đồng thời là một tuyên truyền viên có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động con, cháu, gia đình, dòng họ và cộng đồng trồng và sử dụng cây thuốc nam; báo tồn, phát huy và phát triển các bài thuốc dân gian.
 • Ngành Y tế phối hợp với Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam xây dựng kế hoạch 6 tháng, hàng năm nội dung tuyên truyền, phổ biến kiến thức chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi.
 • Hội Người cao tuổi địa phương phổi hợp với Sở Y tế địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp tập huấn, các buổi nói chuyện về chăm sóc sức khoẻ cho hội viên.
 1. Tổ chức khám sức khoẻ, lập hồ sơ theo dõi sức khoẻ cho người cao tuổi
 • Việc khám sức khoẻ định kỳ cho người cao tuổi được tổ chức 1 năm 1 lần; trước mắt tập trung thực hiện với đối tượng người cao tuổi thuộc diện đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng, người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên, người cao tuổi là đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 • Tăng cường chăm sóc, khám, chữa bệnh cho người cao tuổi bởi đội ngũ bác sĩ gia đình và dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà cho người cao tuổi.
 • Hội Người cao tuổi cấp xã thống kê danh sách người cao tuổi, vận động người cao tuổi đi khám sức khoẻ; Hội Người cao tuổi các cấp giám sát việc thực hiện, phối hợp với Ngành Y tế đề xuất những giải pháp trong quá trình triển khai, tổ chức, thực hiện.
 1. Tổ chức câu lạc bộ chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi
 • Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, Câu lạc bộ Dưỡng sinh, Câu lạc bộ Sức khoẻ ngoài trời, câu lạc bộ của những người bị bệnh mãn tính như tiểu đường, cao huyết áp…Tổ chức mạng lưới tình nguyện viên chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi tại nhà; nhất là đối với người cô đơn không nơi nương tựa, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
 • Ngành Y tế chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ thuật; Hội Người cao tuổi các cấp tham mưu với cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc chỉ đạo thực hiện; tổ chức, vận động người cao tuổi tham gia.
 1. Đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người cao tuổi
 • Ngành Y tế chủ trì và tổ chức thực hiện, bảo đảm sự phát triển chuyên ngành Lão khoa; đa dạng hóa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi; để tạo điều kiện cho người cao tuổi được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ với chất lượng tốt; đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người cao tuổi.
 • Đẩy mạnh xã hội hóa chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Đến năm 2020: 100% người cao tuổi khi ốm đau được khám, chữa bệnh và được hường chăm sóc của gia đình, cộng đồng.
 • Hội Người cao tuổi các cấp, tham gia giám sát việc thực hiện để bảo vệ quyền lợi khám, chừa bệnh cho người cao tuổi.

– Hội Người cao tuổi Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các cấp hội vận động và tổ chức thực hiện Chương trình mắt sáng cho người cao tuổi. Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các Bệnh viện chuyên khoa mắt công lập, dân lập khám, tư vấn, chữa các bệnh về mắt miễn, giảm phí cho người cao tuổi nghèo.

 1. Bộ Y tế và Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu, đề xuất với Chính phủ các chính sách thuộc lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho người cao tuổi. Định kỳ tổ chức kiếm tra việc thực hiện tại địa phương, cơ sở.
 2. Triển khai thực hiện Quyết định số 7618/QĐ-BYT về việc phê duyệt đề án chăm sóc sức khỏe NCT giai đoạn 2017-2025.
 • Hội NCT tổ chức tuyên truyền vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng từ Trung ương đến cơ sở để NCT và gia đình quán triệt và thực hiện.
 • Hội NCT xã, phường hàng năm thống kê lập danh sách NCT gửi cho Trạm Y tế xã, phường lập sổ quản lý hồ sơ sức khỏe ban đầu cho NCT và khám chữa bệnh cho NCT.
 • Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tiếp tục thực hiện chương trình Mắt sáng cho NCT.
 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Cục quản lý Khám, chừa bệnh Bộ Y tế, Ban Chăm sóc người cao tuổi Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam là cơ quan thường trực, giúp việc cho lãnh đạo Bộ Y tế, Hội Người cao tuổi Việt Nam, hướng dẫn, tổ chức việc thực hiện chương trình phối hợp này. Xây dựng kế hoạch, kiểm tra, giám sát, đánh giá, báo cáo và đề xuất với lãnh đạo hai bên xem xét quyết định.
 3. Ngành Y tế và Hội Người cao tuổi các cấp quán triệt nội dung chương trình phối hợp; xây dựng kế hoạch hàng năm trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương; đồng thời triển khai các giải pháp, huy động mọi nguồn lực tài chính trong xã hội hồ trợ để tổ chức thực hiện.
 4. Bộ Y tế và Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam có nhiệm vụ phối hợp đánh giá, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hằng năm và tổng kết vào cuối năm 2022, đồng thời xây dựng Chương trình phối hợp giai đoạn tiếp theo.
CHỦ TỊCH

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM

 

Phan Thị Hải Chuyền

BỘ TRƯỞNG

BỘ Y TẾ

 

 

Nguyễn Thị Kim Tiến

Nơi nhận:

–    Ban Bí thư TW Đảng;

 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
 • VPTW Đảng, VP Chính phủ, VP Quốc hội;
 • Ban Dân vận TW, Ban Tuyên giáo TW;
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;
 • Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
 • TW Hội NCT Việt Nam;
 • UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
 • Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
 • Hội NCT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
 • Các cơ quan, đơn vị 2 ngành;
 • Các cơ quan thông tấn báo chí 2 ngành;
 • Lưu: Văn thư, HNCT, KCB(300).

Văn bản 495/CTPH-BYT-HNCT chương trình phối hợp giữa Bộ Y tế và Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

495_CTPH_BYT_HNCT_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!