Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài từ đợt 74 đến đợt 84

4315
thuốc nước ngoài từ đợt 74 đến đợt 84
Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài từ đợt 74 đến đợt 84
5 (100%) 5 votes

Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài từ đợt 74 đến đợt 84

Các căn cứ ban hành quyết định cấp số đăng ký:

Căn cứ Luật Dược ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc;

Căn cứ ý kiến của Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc – Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc – Cục Quản lý Dược,

– Các quyết định đợt 74:

339_QD_QLD_NN_ĐỢT_74_M1N

– Các quyết định đợt 75:

437_QD_QLD_NN_ĐỢT_75_VR1N 438_QD_QLD_NN_ĐỢT_75_K1N 440_QD_QLD_NN_ĐỢT_75_M1N 441_QD_QLD_NN_ĐỢT_75_5N

– Các quyết định đợt 76:

21_QD_QLD_NN_ĐỢT_76_5N

– Các quyết định đợt 77:

91_QD_QLD_NN_ĐỢT_77_M1N 93_QD_QLD_NN_ĐỢT_77_VR1N 94_QD_QLD_NN_ĐỢT_77_TT1N 95_QD_QLD_NN_ĐỢT_77_K1N

– Các quyết định đợt 78:

163_QD_QLD_NN_ĐỢT_78_M1N 164_QD_QLD_NN_ĐỢT_78_5N 165_QD_QLD_NN_ĐỢT_78_K1N 166_QD_QLD_NN_ĐỢT_78_VR1N

– Các quyết định đợt 79:

241_QD_QLD_NN_ĐỢT_79_5N 242_QD_QLD_NN_ĐỢT_79_TT1N 242_QD_QLD_NN_ĐỢT_79_TT1N 243_QD_QLD_NN_ĐỢT_79_VR1N 244_QD_QLD_NN_ĐỢT_79_K1N 244_QD_QLD_NN_ĐỢT_79_K1N 245_QD_QLD_NN_ĐỢT_79_M1N 245_QD_QLD_NN_ĐỢT_79_M1N 246_QD_QLD_NN_ĐỢT_79_M1NQLDB

– Các quyết định đợt 80:

13_QD_QLD_NN_ĐỢT_80_5N 14_QD_QLD_NN_ĐỢT_80_M2N

– Các quyết định đợt 81:

63_QD_QLD_NN_ĐỢT_81_VR2N 64_QD_QLD_NN_ĐỢT_81_K2N 65_QD_QLD_NN_ĐỢT_81_M2N 66_QD_QLD_NN_ĐỢT_81_5N 66_QD_QLD_NN_ĐỢT_81_5N 170_QD_QLD_NN_ĐỢT_81BS_5N

– Các quyết định đợt 82:

188_QD_QLD_NN_ĐỢT_82_TT2N 187_QD_QLD_NN_ĐỢT_82_VR2N 186_QD_QLD_NN_ĐỢT_82_K2N 185_QD_QLD_NN_ĐỢT_82_M2N 184_QD_QLD_NN_ĐỢT_82_5N 184_QD_QLD_NN_ĐỢT_82_5N

– Các quyết định đợt 83:

261_QD_QLD_NN_ĐỢT_83_5N 261_QD_QLD_NN_ĐỢT_83_5N 262_QD_QLD_NN_ĐỢT_83_K2N 262_QD_QLD_NN_ĐỢT_83_K2N 263_QD_QLD_NN_ĐỢT_83_M2N 264_QD_QLD_NN_ĐỢT_83_TT2N 264_QD_QLD_NN_ĐỢT_83_TT2N 265_QD_QLD_NN_ĐỢT_83_VR2N 372_QD_QLD_NN_ĐỢT_83BS_5N 373_QD_QLD_NN_ĐỢT_83BS_M2N

– Các quyết định đợt 84:

419_QD_QLD_NN_ĐỢT_84_5N 419_QD_QLD_NN_ĐỢT_84_5N 420_QD_QLD_NN_ĐỢT_84_K2N 420_QD_QLD_NN_ĐỢT_84_K2N 421_QD_QLD_NN_ĐỢT_84_M2N 421_QD_QLD_NN_ĐỢT_84_M2N 422_QD_QLD_NN_ĐỢT_84_VR2N