Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài từ đợt 74 đến đợt 84

4641
thuốc nước ngoài từ đợt 74 đến đợt 84
5/5 - (5 bình chọn)

Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài từ đợt 74 đến đợt 84

Các căn cứ ban hành quyết định cấp số đăng ký:

Căn cứ Luật Dược ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc;

Căn cứ ý kiến của Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc – Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc – Cục Quản lý Dược,

– Các quyết định đợt 74:

339_QD_QLD_NN_ĐỢT_74_M1N

– Các quyết định đợt 75:

437_QD_QLD_NN_ĐỢT_75_VR1N 438_QD_QLD_NN_ĐỢT_75_K1N 440_QD_QLD_NN_ĐỢT_75_M1N 441_QD_QLD_NN_ĐỢT_75_5N

– Các quyết định đợt 76:

21_QD_QLD_NN_ĐỢT_76_5N

– Các quyết định đợt 77:

91_QD_QLD_NN_ĐỢT_77_M1N 93_QD_QLD_NN_ĐỢT_77_VR1N 94_QD_QLD_NN_ĐỢT_77_TT1N 95_QD_QLD_NN_ĐỢT_77_K1N

– Các quyết định đợt 78:

163_QD_QLD_NN_ĐỢT_78_M1N 164_QD_QLD_NN_ĐỢT_78_5N 165_QD_QLD_NN_ĐỢT_78_K1N 166_QD_QLD_NN_ĐỢT_78_VR1N

– Các quyết định đợt 79:

241_QD_QLD_NN_ĐỢT_79_5N 242_QD_QLD_NN_ĐỢT_79_TT1N 242_QD_QLD_NN_ĐỢT_79_TT1N 243_QD_QLD_NN_ĐỢT_79_VR1N 244_QD_QLD_NN_ĐỢT_79_K1N 244_QD_QLD_NN_ĐỢT_79_K1N 245_QD_QLD_NN_ĐỢT_79_M1N 245_QD_QLD_NN_ĐỢT_79_M1N 246_QD_QLD_NN_ĐỢT_79_M1NQLDB

– Các quyết định đợt 80:

13_QD_QLD_NN_ĐỢT_80_5N 14_QD_QLD_NN_ĐỢT_80_M2N

– Các quyết định đợt 81:

63_QD_QLD_NN_ĐỢT_81_VR2N 64_QD_QLD_NN_ĐỢT_81_K2N 65_QD_QLD_NN_ĐỢT_81_M2N 66_QD_QLD_NN_ĐỢT_81_5N 66_QD_QLD_NN_ĐỢT_81_5N 170_QD_QLD_NN_ĐỢT_81BS_5N

– Các quyết định đợt 82:

188_QD_QLD_NN_ĐỢT_82_TT2N 187_QD_QLD_NN_ĐỢT_82_VR2N 186_QD_QLD_NN_ĐỢT_82_K2N 185_QD_QLD_NN_ĐỢT_82_M2N 184_QD_QLD_NN_ĐỢT_82_5N 184_QD_QLD_NN_ĐỢT_82_5N

– Các quyết định đợt 83:

261_QD_QLD_NN_ĐỢT_83_5N 261_QD_QLD_NN_ĐỢT_83_5N 262_QD_QLD_NN_ĐỢT_83_K2N 262_QD_QLD_NN_ĐỢT_83_K2N 263_QD_QLD_NN_ĐỢT_83_M2N 264_QD_QLD_NN_ĐỢT_83_TT2N 264_QD_QLD_NN_ĐỢT_83_TT2N 265_QD_QLD_NN_ĐỢT_83_VR2N 372_QD_QLD_NN_ĐỢT_83BS_5N 373_QD_QLD_NN_ĐỢT_83BS_M2N

– Các quyết định đợt 84:

419_QD_QLD_NN_ĐỢT_84_5N 419_QD_QLD_NN_ĐỢT_84_5N 420_QD_QLD_NN_ĐỢT_84_K2N 420_QD_QLD_NN_ĐỢT_84_K2N 421_QD_QLD_NN_ĐỢT_84_M2N 421_QD_QLD_NN_ĐỢT_84_M2N 422_QD_QLD_NN_ĐỢT_84_VR2N

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!