Home Tags Thu hồi mỹ phẩm

Tag: thu hồi mỹ phẩm

Công văn 11533/QLD-MP thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số 11533 /QLD-MP V/v đình chỉ...

Công văn 7378 QLD/MP đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Số: 7378/QLD-MP V/v đình chỉ lưu...

Công văn 5348/QLD-MP đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC   CỘNG HOÀ XÃ IIỘI CIIỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     Số: 5348/QLD-MP V/v đình chỉ lưu...

Quyết định 156/QĐ-QLD năm 2018 về việc thu hồi số tiếp...

0
              BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       Độc lập...
0868.552.633