Công văn 5348/QLD-MP đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt CL

926
Công văn 5348/QLD-MP đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt CL
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HOÀ XÃ IIỘI CIIỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: 5348/QLD-MP

V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không dạt chất lượng

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2018

Kính gửi:

 • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Công tỵ TNHH mỹ phẩm Phi Thanh Vân

(Đ/chỉ: Số 360 Trần Văn Kiểu, p. 11, Q. 6, Tp. Hồ Chí Minh)

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ các công văn số 101/VKNT-KHTH và số 102/VKNT-KHTH đề ngày 12/3/2018 của Viện Kiểm nghiệm Thuốc Tp. Hồ Chí Minh về kết quả kiểm nghiệm mẫu mỹ phẩm do Công ly TNHH mỹ phẩm Phi Thanh Vân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường kèm theo các Phiếu Kiểm nghiệm sau:

 • Số 0153/VKN-KTMP2017 ngày 12/3/2018 và Biên bản láy mẫu mỹ phẩm để kiểm tra chất lưọng sản phẩm Kem dưỡng trắng da chống dị ứng – 30gram (số công bố 002040/15/CBMP-HCM, không ghi số lô trên nhãn sản phẩm, hạn dùng 12/2019).

Kết quả kiểm nghiệm: Mau thử không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn nhiễm khuẩn theo quy dịnh; Không thống nhất thông tin về thành phần các parabens và 2- Phcnoxyethanol kê khai trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 002040/15/CBMP- HCM, nhãn sản phẩm và kết quả kiểm nghiệm.

 • Số 0150/VKN-KTMP2017 ngày 12/3/2018 và Biên bản lấy mẫu mỹ phẩm dể kiểm tra chất lượng sản phẩm Sữa tắm trắng da toàn thân cao cấp- 200ml (số công bố 003203/13/CBMP-HCM, số lô: H1010636, hạn dùng 12/2020).

Kct quả kiểm nghiệm: Mẫu thử không đạt yêu cầu chất lượng vồ chỉ tiêu giới hạn nhiễm khuẩn theo quy định; Không thống nhất thông tin về thành phẩn 2- Phenoxyethanol kê khai trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 003203/13/CBMP- HCM và nhãn sản phẩm.

Các mẫu sản phẩm trên do Viện Kiểm nghiệm Thuốc Tp. Hồ Chí Minh lấy tại Công ty TNHH mỹ phẩm Phi Thanh Vân (Địa chỉ: số 360 Trần Văn Kiểu, P. 11, Q. 6, Tp. Hồ Chí Minh) để kiểm tra chất lượng.

Cục Quản lý Dược thông báo:

 1. Đình chỉ lưu hành 02 lô sản phẩm mỹ phẩm sau:
 • Sản phẩm Kem dưỡng trắng da chổng dị ứng- 30 gram (Số công bố 002040/15/CBMP-HCM, hạn dùng 12/2019).
 • Sản phẩm Sữa tắm trắng da toàn thân cao cấp – 200ml (Số công bố 003203/13/CBMP-HCM, số lô: HI010636, hạn dùng 12/2020).

Hai sản phẩm mỹ phẩm trên do Công ty TNHH mỹ phẩm Phi Thanh Vân dứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

 1. Công ty TNHH mỹ phẩm Phi Thanh Vân phải:
 • Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 02 sản phẩm trên và tiến hành thu hồi các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định.
 • Gửi báo cáo thu hồi các lô mỹ phẩm không dáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/4/2018.
 1. Đê nghị Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh:
 • Kiểm tra Công ty TNHH mỹ phẩm Phỉ Thanh Vân trong việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm theo quy định tại Thông tư số 06/201l/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quàn lý mỹ phẩm và các quy định khác có liên quan.
 • Giám sát việc thu hồi các lô mỹ phẩm không dáp ứng quy định; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy dịnh hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quàn lý Dược.
 1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi các lô sản phẩm mỹ phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện Thông báo này; xử lý các dơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

KT CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

NGUYỄN TẤT ĐẠT

Công văn 5348/QLD-MP đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 5348_QLD_MP_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!