thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Tag: thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Công văn 2460/QĐ-BYT thu hồi giấy chứng nhận ĐKKKD dược của...

Bộ Y TẾ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số 2460/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm...

Quyết định 5477/QĐ-BYT thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5477/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH về việc...