Công văn 2460/QĐ-BYT thu hồi giấy chứng nhận ĐKKKD dược của công ty CP dược mỹ phẩm May

968
Công văn 2460/QĐ-BYT thu hồi giấy chứng nhận ĐKKKD dược của công ty CP dược mỹ phẩm May
5/5 - (3 bình chọn)
Bộ Y TẾ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số 2460/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của
Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm May

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngàỵ 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ công văn số 14/CV-18 đề ngày 26/02/2018 của Công ty cổ phần Dược Mỹ phẩm May về việc trả lại Giấy chứng nhận đạt tiêu chuấn thực hành tốt bảo quản thuốc số 478/GCN-QLD ngày 01/11/2017 do Cục Quản lý Dược cấp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 21/ĐKKDD-BYT ngày 01/12/2017 của Công ty cổ phần Dược Mỹ phẩm May, cụ thể như sau:

  • – Địa chỉ trụ sở chính: 53-55 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
  • – Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược: Dược sĩ đại học Tạ Lan Phương.
  • – Đủ điều kiện hành nghề theo hình thức tổ chức: Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc.
  • – Phạm vi kinh doanh: Bảo quản thuốc thành phẩm, vắc xin, sinh phẩm y tế ở điều kiện thường và điều kiện lạnh 2-8°C (không bao gồm thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

– Địa điểm kinh doanh: Chi nhánh Hà Nội – Công ty cổ phần Dược Mỹ phẩm May – Lô 38 và 38-2, đường số 36, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Quyết định số 5423/QĐ-BYT ngày 01/12/2017 về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc số 478/GCN-QLD ngày 01/11/2017 của Công ty hết hiệu lực.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lv Dược, Giám đốc Công ty cổ phần Dược Mỳ phẩm Mav, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                            KT BỘ TRƯỞNG

                                             THỨ TRƯỞNG

                                              Trương Quốc Cường

Công văn 2460/QĐ-BYT thu hồi giấy chứng nhận ĐKKKD dược của công ty CP dược mỹ phẩm May

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 2460_QĐ_QBYT

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!