Home Tags Kiểm soát hoạt động kê đơn bán thuốc theo đơn

Tag: kiểm soát hoạt động kê đơn bán thuốc theo đơn

Công văn 6269/BYT-QLD Kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê...

0
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6269/BYT-QLD V/v xây dựng Kế hoạch & triển...

Quyết định 4448/QĐ-BYT ban hành “Kế hoạch triển khai Đề án tăng...

0
Quyết định 4448/QĐ-BYT ban hành “Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn theo Quyết...

QUYẾT ĐỊNH 4041/QĐ-BYT PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT...

0
QUYẾT ĐỊNH 4041/QĐ-BYT PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT KÊ ĐƠN THUỐC VÀ BÁN THUỐC KÊ ĐƠN GIAI ĐOẠN 2017-2020 BỘ Y TẾ ------- CỘNG...
0868.552.633