QUYẾT ĐỊNH 6061/QĐ-BYT BAN HÀNH BỘ MÃ DANH MỤC DÙNG CHUNG TRONG KHÁM CHỮA BỆNH VÀ THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ.

3509
quyết định 6061/QĐ-BYT
quyết định 6061/QĐ-BYT
4.3/5 - (6 bình chọn)

 

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:6061/QĐ-BYT

 

Hà Nội ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành bộ mã danh mục dùng chung
áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế

(Phiên bản số 5)

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/ 2017 của Chính phủ  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ chức của Bộ Y Tế ;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 803/QĐ-BYT ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng và triển khai đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 848/QĐ-BYT ngày 13/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Tổ chuyên môn nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ mã danh mục dùng chung (phiên bản số 5) gồm 09 danh mục sau:

  1. Danh mục mã dịch vụ kỹ thuật;
  2. Danh mục mã tiền giường theo hạng bệnh viện;
  3. Danh mục mã thuốc tân dược;
  4. Danh mục mã thuốc và vị thuốc y học cổ truyền;
  5. Danh mục mã bệnh y học cổ truyền;
  6. Danh mục mã vật tư y tế;
  7. Danh mục mã máu và chế phẩm máu;
  8. Danh mục mã bệnh theo ICD 10;
  9. Danh mục mã xét nghiệm huyết học, hóa sinh, vi sinh, chẩn đoán hình ảnh và nội soi.

Chứng thư: Bộ Y tế

Ngày ký: 18/01/2018 15:33:20

Hệ thống VOffice Bộ Y Tế

Phụ lục các danh mục kèm theo được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y Tế và  trên Cổng dữ liệu y tế của Bộ Y tế.

Điều 2. Bãi bỏ Quyết định số 3465/QB-BYT ngày 08/7/2016 của Bộ trưởng  Bộ Y Tế về việc ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế.

Điều 3. Bộ mã danh mục dùng chung dùng để làm cơ sở dữ liệu áp dụng trong phần mềm liên thông giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với cơ quan bảo hiểm xã hội và các đơn vị liên quan trên toàn quốc.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 5. Các Ông/Bà Chánh Văn phòng Bộ Y Tế, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế và Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục trực thuộc Bộ Y Tế, Giám đốc Sở Y Tế các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành và Thứ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Phạm Lê Tuấn

QUYẾT ĐỊNH 6061/QĐ-BYT BAN HÀNH BỘ MÃ DANH MỤC DÙNG CHUNG TRONG KHÁM CHỮA BỆNH VÀ THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ.

VĂN BẢN GỐC:

 [sociallocker id=7424]6061_QĐ_BYT_2018_VNRAS[/sociallocker] 

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

 

 

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!