Quyết định 3916/QĐ-BYT về việc phê duyệt các Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

7992
Quyết định 3916/QĐ-BYT về việc phê duyệt các Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Quyết định 3916/QĐ-BYT về việc phê duyệt các Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
3/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3916/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc phê duyệt các Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn
trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cùa Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 18/2009/TT-BYT ngày 14 tháng 10 năm 2009 của Bộ trường Bộ Y tế Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm soát nhiềm khuẩn trong các cơ sờ khám bệnh, chừa bệnh;

Theo đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:

 1. Hướng dẫn giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 2. Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn tại khoa gây mê hồi sức trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 3. Hướng dẫn phòng ngừa nhiễm khuẩn tiết niệu liên quan đến đặt thông tiểu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 4. Hướng dẫn xử lý dụng cụ phẫu thuật nội soi và xử lý ống nội soi mềm trong các cơ sờ khám bệnh, chữa bệnh.
 5. Hướng dẫn thực hành vệ sinh tay trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 6. Hướng dẫn vệ sinh môi trường bề mặt trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kề từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Bệnh viện, Viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Thứ trưởng Y tế các Bộ, ngành; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

NỘI DUNG CỦA HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH:

PHẦN I: Đặt vấn đề

PHẦN II: Một số nội dung cơ bản về giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện

 1. Khái niệm về giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện
 2. Tiêu chuẩn và nguyên tắc xác định ca bệnh nhiễm khuẩn bệnh viện
 3. Mục đích, ý nghĩa của giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện
 4. Lựa chọn phương pháp giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện
 5. Xác định quần thể, đối tượng, nội dung và mục tiêu giám sát
 6. Thu thập dữ liệu giám sát
 7. Phân tích dữ liệu và đánh giá kết quả giám sát
 8. Nhận định tình hình nhiễm khuẩn bệnh viện
 9. Đề xuất biện pháp can thiệp
 10. Thông báo và báo cáo kết quả giám sát

PHẦN III: Tổ chức thực hiện giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện

 1. Thiết lập hệ thống giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện
 2. Thiết lập các điều kiện thiết yếu cho giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện
 3. Các bước triển khai một giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện

Quyết định 3916/QĐ-BYT về việc phê duyệt các Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
DOWNLOAD GIÁO TRÌNH DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

3916_QD_BYT_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!