Quyết định 2482/QĐ-BYT năm 2018 hướng dẫn QT – KT thận nhân tạo

3187
Quyết định 2482/QĐ-BYT năm 2018 về hướng dẫn quy trình kỹ thuật thận nhân tạo
Đánh giá

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2482/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT THẬN NHÂN TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét Biên bản họp ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Hội đồng nghiệm thu Quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo”, gồm 52 quy trình kỹ thuật.

Điều 2. Tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo” ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo phù hợp để thực hiện tại đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
– Các Thứ trưởng BYT;
– Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (để phối hợp);
– Cổng thông tin điện tử BYT;
– Website Cục KCB;
– Lưu VT, KCB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Viết Tiến

 

DANH SÁCH

52 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT THẬN NHÂN TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2482/QĐ-BYT ngày 13 tháng 04 m 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT TÊN QUY TRÌNH KỸ THUẬT
1. Quy trình kỹ thuật làm sạch cột lọc đa tầng trong hệ thống xử lý nước R.O cho thận nhân tạo
2. Quy trình kỹ thuật làm sạch cột lọc than hoạt (carbon filter) trong hệ thống xử lý nước R.O cho thận nhân tạo
3. Quy trình hoàn nguyên trong hệ thống xử lý nước R.O cho thận nhân tạo
4. Quy trình kỹ thuật rửa các bồn đựng nước mềm, nước R.O trong hệ thống xử lý nước R.O cho thận nhân tạo
5. Quy trình kỹ thuật rửa màng R.O trong hệ thống xử lý nước R.O cho thận nhân tạo
6. Quy trình kỹ thuật khử khuẩn và làm sạch hệ thống cấp nước R.O cho thận nhân tạo
7. Quy trình kiểm soát chất lượng nước R.O trong thận nhân tạo
8. Quy trình kỹ thuật pha dịch lọc máu đậm đặc cho thận nhân tạo
9. Quy trình pha một số hóa chất trong thận nhân tạo
10. Quy trình kỹ thuật nối thông động tĩnh mạch
11. Quy trình kỹ thuật nối thông động tĩnh mạch có dịch chuyển tĩnh mạch
12. Quy trình kỹ thuật nối thông động tĩnh mạch sử dụng mạch nhân tạo
13. Qui trình kỹ thuật tạo đường hầm vào thông động tĩnh mạch để sử dụng kim đầu tù trong lọc máu
14. Quy trình kỹ thuật chọc kim fistula thông động tĩnh mạch dưới siêu âm
15. Quy trình kỹ thuật nông hóa tĩnh mạch của thông động tĩnh mạch
16. Đặt catheter tĩnh mạch cảnh trong để lọc máu cấp cứu
17. Đặt catheter tĩnh mạch cảnh trong để lọc máu cấp cứu dưới hướng dẫn siêu âm
18. Quy trình kỹ thuật đặt catheter một nòng hoặc hai nòng tĩnh mạch đùi để lọc máu
19. Quy trình kỹ thuật đặt catheter tĩnh mạch đùi để lọc máu cấp cứu dưới hướng dẫn siêu âm
20. Quy trình kỹ thuật đặt catheter đôi, có cuff tạo đường hầm vào tĩnh mạch trung tâm
21. Quy trình kỹ thuật đặt catheter đôi, có cuff tạo đường hầm vào tĩnh mạch trung tâm dưới hướng dẫn siêu âm
22. Quy trình kỹ thuật chăm sóc catheter đường hầm có cuff để lọc máu
23. Quy trình kỹ thuật chăm sóc catheter tĩnh mạch trung tâm cho lọc máu
24. Quy trình sử dụng thuốc tiêu sợi huyết cho catheter đường hầm có cuff khi có rối loạn chức năng do huyết khối
25. Quy trình kỹ thuật rút catheter đường hầm có cuff
26. Quy trình lọc máu cấp cứu bằng kỹ thuật thận nhân tạo
27. Quy trình lọc máu chu kỳ bằng kỹ thuật thận nhân tạo
28. Quy trình kỹ thuật lọc máu bằng kỹ thuật thẩm tách siêu lọc dịch bù trực tiếp từ dịch lọc
29. Quy trình lọc máu di động-lọc máu tại giường
30. Quy trình kỹ thuật phối hợp thận nhân tạo và hấp phụ máu bằng quả hấp phụ máu HA 130
31. Quy trình kỹ thuật thận nhân tạo không dùng thuốc chống đông
32. Quy trình thận nhân tạo cho người bệnh có thai
33. Quy trình thận nhân tạo cho người bệnh nhiễm HIV
34. Quy trình kỹ thuật lọc máu cho trẻ em
35. Quy trình kỹ thuật lọc máu cho người cao tuổi
36. Quy trình kỹ thuật lọc máu cho người bệnh tiểu đường
37. Quy định quản lý máy thận nhân tạo tại khoa thận nhân tạo
38. Quy trình đuổi khí màng lọc và dây dẫn máu
39. Quy trình thiết lập vòng tuần hoàn ngoài cơ thể
40. Quy trình kết thúc vòng tuần hoàn ngoài cơ thể
41. Quy trình tái dụng quả lọc, dây máu bằng phương pháp thủ công
42. Quy trình rửa quả lọc bằng máy
43. Quy trình chuẩn bị cho người bệnh vào lọc máu chu kỳ
44. Quy trình làm xét nghiệm và các thăm dò chức năng tại khoa thận nhân tạo
45. Quy trình quản lý rác thải khoa thận nhân tạo
46. Quy trình tiếp nhận người bệnh vào lọc máu chu kỳ tại khoa thận nhân tạo
47. Quy trình làm sạch và khử trùng máy thận nhân tạo sau mỗi ca lọc máu
48. Quy định an toàn trong lọc máu
49. Quy định về chất lượng lọc máu
50. Quy định về cơ sở vật chất của một đơn vị lọc máu
51. Quy định về nhân sự cho đơn vị lọc máu
52. Quy định xét nghiệm ở người bệnh lọc máu chu kỳ

 

Quyết định 2482/QĐ-BYT năm 2018 về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật thận nhân đạo

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 2482_QD_BYT_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!