Quyết định 1129/QĐ-BYT về việc đính chính thông tư số 37/2013/TT-BYT về hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế

836
1129/QĐ-BYT về đấu thầu
Quyết định 1129/QĐ-BYT về việc đính chính thông tư 37/2013-TT-BYT về đấu thầu
Đánh giá

Quyết định 1129/QĐ-BYT về việc đính chính thông tư số 37/2013/TT-BYT về hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1129/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 37/2013/TT-BYT NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU MUA THUỐC TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đính chính Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 37/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế như sau:

Đã in “Đối với Hồ sơ mời thầu được phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì được thực hiện theo các quy định của Thông tư số 11/2012/TT-BYT ngày 28 tháng 06 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế”.

Sửa lại là: “Đối với Hồ sơ mời thầu được lập theo kế hoạch đã trình phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì được thực hiện theo các quy định của Thông tư số 11/2012/TT-BYT ngày 28 tháng 06 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Thông tư số 37/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý Dược; Chánh văn phòng Bộ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các cơ sở y tế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Văn phòng Chính phủ (Phòng Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ);
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
– Bộ trưởng BYT (để b/c);
– Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để biết);
– UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
– Y tế ngành (Quốc phòng, Công an, Bưu chính viễn thông, Giao thông vận tải);
– Hiệp hội DN Dược Việt Nam;
– Tổng Công ty Dược Việt Nam;
– Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
– Lưu: VT, QLD (05 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

VĂN BẢN DẠNG WORD: 1129-QD-BYT-VNRAS

[/sociallocker]

QUYẾT ĐỊNH 1129/QĐ-BYT VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ 37/2013/QĐ-BYT VỀ HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU MUA THUỐC TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!