KẾ HOẠCH Số: 96/KH-UBND CÔNG TÁC LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC NĂM 2018

624
Công văn 26/CV-VPSPVX đăng tải thông tin thực hiện nhiệm vụ quốc gia trên cổng TTĐT
KẾ HOẠCH Số: 96/KH-UBND CÔNG TÁC LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC NĂM 2018
Đánh giá
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 96/KH-UBND Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC NĂM 2018 CHO CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Để đáp ứng nhu cầu thuốc phục vụ người bệnh, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2018 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn như sau:

 1. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU THUỐC NĂM 2017
 2. Công tác tổ chức, chỉ đạo

– UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo công tác đấu thầu thuốc Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt công tác đấu thầu thuốc, tổ chức họp nhiều lần để chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn.

– Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội, phòng PA 83 Công an Thành phố đã phối hợp tốt trong công tác chỉ đạo, giám sát đơn vị đấu thầu thuốc tập trung, các đơn vị trong ngành tổ chức đấu thầu thuốc đúng quy định.

– Bệnh viện đa khoa Đức Giang là đơn vị mua thuốc tập trung, đã tích cực phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao, lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc theo hình thức đấu thầu tập trung đảm bảo đúng quy định, thương thảo giá nhiều lần để giảm giá thuốc.

– Các đơn vị trực thuộc ngành đã thực hiện việc tổ chức đấu thầu thuốc theo quy định hiện hành, thương thảo giá để giảm giá.

 1. Đánh giá chung
 2. a) Kết quả đạt được

– Năm 2017, có 117 cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố tham gia mua thuốc tập trung cấp địa phương tại Sở Y tế, bao gồm 73 cơ sở y tế của Hà Nội và 44 cơ sở y tế của Trung ương, Bộ, ngành.

– Sở Y tế hướng dẫn, triển khai đấu thầu thuốc tại cơ sở cho 73 đơn vị trực thuộc, đảm bảo nhu cầu thuốc phục vụ người bệnh.

– Việc tổ chức đấu thầu đảm bảo đúng thời gian và quy trình theo quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các văn bản liên quan.

– Kết quả trúng thầu tập trung cấp địa phương:

+ Gói thầu số 1: Thuốc Generic: trúng thầu 250/282 khoản, trị giá 561.724.201.312 đồng.

+ Gói thầu số 2: Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị: trúng thầu 54/58 khoản, trị giá 381.389.283.817 đồng.

+ Tổng trị giá trúng thầu giảm so với giá gói thầu là 11,34%.

 1. b) Khó khăn

– Các đơn vị cùng một lúc phải xây dựng danh mục đấu thầu cho 3 cấp độ đấu thầu theo quy định nên mất rất nhiều công sức và thời gian.

– Bệnh viện đa khoa Đức Giang và các đơn vị vừa phải tổ chức đấu thầu thuốc tại đơn vị mình vừa phải tham gia thực hiện đấu thầu tập trung với nhân lực có hạn nên ảnh hưởng đến tiến độ đấu thầu.

 1. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NĂM 2018
 2. Căn cứ các văn bản pháp lý

– Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

– Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

– Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

– Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

– Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

– Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá.

 1. Đấu thầu tập trung cấp địa phương

UBND Thành phố giao Bệnh viện đa khoa Đức Giang là đơn vị mua thuốc tập trung, thực hiện đấu thầu tập trung đúng quy định.

Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương gồm 105 hoạt chất theo quy định của Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 của Bộ Y tế (trừ hoạt chất Ceftriaxon 1g tiêm truyền BHXH Việt Nam đã đấu thầu tập trung) cho các cơ sở y tế thuộc thành phố Hà Nội và các cơ sở y tế của Trung ương, Bộ, ngành trên địa bàn.

 1. a) Xây dựng, tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc

– Các cơ sở y tế thuộc thành phố Hà Nội và các cơ sở y tế của Trung ương, Bộ, ngành trên địa bàn: gửi nhu cầu sử dụng thuốc năm 2018 – 2019 (số lượng sử dụng 24 tháng) về Đơn vị mua thuốc tập trung để tổng hợp trước ngày 10/5/2018.

– Đơn vị mua thuốc tập trung: Tổng hợp nhu cầu mua thuốc của các cơ sở xong trước ngày 20/5/2018.

 1. b) Lập, thẩm định và trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

– Đơn vị mua thuốc tập trung: Xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc tập trung, trình Sở Y tế thẩm định trước ngày 30/5/2018.

– Sở Y tế phối hợp Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội: Tổ chức thẩm định, lập báo cáo thẩm định, dự thảo quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc tập trung xong trước ngày 10/6/2018, trình Thường trực Ban Chỉ đạo công tác đấu thầu thuốc Thành phố xem xét, trình UBND Thành phố phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc tập trung trước ngày 15/6/2018.

 1. c) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

– Đơn vị mua thuốc tập trung căn cứ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, xây dựng Hồ sơ mời thầu.

– Sở Y tế chủ trì, phối hợp Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu.

 1. d) Tổ chức lựa chọn nhà thầu

Đơn vị mua thuốc tập trung: Tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thương thảo hợp đồng, đề xuất trúng thầu, trình Sở Y tế thẩm định trước ngày 15/9/2018.

 1. e) Thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu

– Sở Y tế chủ trì, phối hợp Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội: Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trước ngày 30/9/2018.

– Đơn vị mua thuốc tập trung: Thông báo và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu đúng quy định.

 1. f) Hoàn thiện, ký kết thỏa thuận khung

Đơn vị mua thuốc tập trung: Hoàn thiện, ký kết thỏa thuận khung với các nhà thầu trúng thầu, công khai thỏa thuận khung đã ký trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố, Trang Thông tin điện tử Sở Y tế, Báo Đấu thầu, thông báo đến các cơ sở y tế thuộc phạm vi cung cấp của thỏa thuận khung đúng quy định.

 1. g) Hoàn thiện, ký kết hợp đồng cung cấp thuốc

Các cơ sở y tế: Ký kết hợp đồng với các nhà thầu và mua thuốc theo hợp đồng ký kết.

 1. h) Thanh toán, quyết toán hợp đồng cung cấp thuốc

Các cơ sở y tế: Thanh toán, quyết toán với nhà cung cấp thuốc đúng quy định pháp luật và Thành phố và các điều khoản trong hợp đồng đã ký.

 1. i) Giám sát, điều tiết quá trình thực hiện thỏa thuận khung

Đơn vị mua thuốc tập trung: Giám sát, điều tiết việc cung ứng thuốc tại các cơ sở y tế thực hiện thỏa thuận khung theo kế hoạch đã được phê duyệt.

 1. Đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế trực thuộc thành phố Hà Nội
 2. a) Đối với các cơ sở y tế

– Lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định của Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế. Danh mục gồm các thuốc ngoài danh mục thuốc đấu thầu tập trung với số lượng thuốc sử dụng 12 tháng.

– Tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng các nhà thầu và mua thuốc theo hợp đồng đã ký kết theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành, đảm bảo không để thiếu thuốc phục vụ người bệnh.

 1. b) Đối với Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội: Thẩm định Kế hoạch của từng đơn vị, lập báo cáo thẩm định, dự thảo Quyết định, trình UBND Thành phố phê duyệt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Sở Y tế: Là cơ quan thường trực phối hợp Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội, Sở Tài chính triển khai công tác đấu thầu thuốc.

– Chỉ đạo Đơn vị mua thuốc tập trung, các cơ sở y tế trong việc xây dựng Kế hoạch đấu thầu, tổ chức đấu thầu và cung ứng thuốc theo kết quả đấu thầu.

– Tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch, báo cáo kết quả triển khai gửi Ban Chỉ đạo đấu thầu thuốc Thành phố.

 1. Sở Tài chính: Phối hợp Sở Y tế triển khai công tác đấu thầu mua thuốc. Cử cán bộ tham gia Hội đồng thẩm định Kế hoạch đấu thầu thuốc tập trung để triển khai Kế hoạch đấu thầu.
 2. Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội: Phối hợp Sở Y tế triển khai công tác đấu thầu mua thuốc đúng quy định; Cử cán bộ tham gia Hội đồng thẩm định, các Tổ thẩm định, Tổ chuyên gia để triển khai Kế hoạch đấu thầu.
 3. Các cơ sở y tế công lập trên địa bàn
 4. a) Đơn vị mua thuốc tập trung

Lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, xây dựng Hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu, ký thỏa thuận khung và thực hiện các nhiệm vụ khác đúng quy định Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế.

 1. b) Các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Hà Nội

– Gửi danh mục thuốc đấu thầu tập trung tới Đơn vị mua thuốc tập trung đúng thời gian quy định.

– Xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc đối với đấu thầu tại cơ sở, tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng quy định, đúng thời gian, trình Sở Y tế, Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội thẩm định, trình UBND Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt; mua thuốc theo hợp đồng đã ký kết, đảm bảo kinh phí thanh toán cho nhà thầu trúng thầu.

– Cử cán bộ tham gia các Tổ thẩm định, Tổ chuyên gia theo yêu cầu của Thường trực Ban Chỉ đạo công tác đấu thầu thuốc Thành phố, bố trí công việc để cán bộ tham gia đầy đủ.

 1. c) Các cơ sở y tế của Trung ương, Bộ, ngành trên địa bàn

– Gửi danh mục thuốc đấu thầu tập trung tới Đơn vị mua thuốc tập trung đúng thời gian quy định, mua thuốc theo hợp đồng đã ký kết.

– Cử cán bộ tham gia các Tổ thẩm định, Tổ chuyên gia theo yêu cầu của Thường trực Ban Chỉ đạo công tác đấu thầu thuốc Thành phố, bố trí công việc để cán bộ tham gia đầy đủ.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế năm 2018, đề nghị các Sở, ngành: Y tế, Tài chính, Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội, Thủ trưởng các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế, các cơ sở y tế của Trung ương, Bộ, ngành đóng trên địa bàn Thành phố triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Đ/c Bí thư Thành ủy;
– Bộ Y tế;
– Thường trực Thành ủy;
– Chủ tịch UBND Thành phố;
– Thường trực HĐND Thành phố;
– Phó Chủ tịch UBND TP:
Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Toản;
– Thành viên Ban Chỉ đạo Thành phố;
– Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
– BHXH Thành phố;
– Phòng PA83 CATP HN;
– VPUB: CVP, PCVP Đ.H. Giang, T.V. Dũng; Phòng: KGVX, KT, TKBT;
– Các cơ sở y tế công lập trên địa bàn TP;
– Lưu VT, KGVX.(AN)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Văn Quý

 

 COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!