DỰ THẢO Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

1120
Dự thảo bãi bỏ một số văn bản pháp luật
Dự thảo bãi bỏ một số văn bản pháp luật
5/5 - (1 bình chọn)

DỰ THẢO Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /2017/TT-BYT Hà Nội, ngày      tháng     năm 2017

 

THÔNG TƯ

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành


Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

Điều 1. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ toàn bộ và một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

– Văn phòng Chính phủ (Phòng Công báo;

Cổng thông tin điện tử Chính phủ);

– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để chỉ đạo thực hiện);

– UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ,

Thanh tra Bộ;

– Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;

– Lưu: VT, PC (05 bản).

– Lưu

 

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Phục lục

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN

(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2017/TT-BYT  ngày    /7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

A. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật bãi bỏ toàn bộ

STT Tên loại văn bản Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Ngày bãi bỏ
1 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế Số 11/2001/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 06/6/2001 Hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp.

 

01/7/2016
2 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế Số 06/2008/TT-BYT Hướng dẫn tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng y, dược 15/7/2017
3 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế Số 17/2009/TT-BYT Hướng dẫn công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng cơ quan y tế Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực

 

  1. B. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật bãi bỏ một phần

 

STT Tên loại văn bản Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản Nội dung, quy định bãi bỏ Ngày bãi bỏ
1 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế Số 09/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 Hướng dẫn điều kiện và phạm vi chuyên môn của cơ sở y tế điều trị bằng thuốc kháng HIV Khoản 1, 3, 4 Điều 4 và Điều 5 1/7/2016
2 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế Số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2016 của Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Toàn bộ Thông tư trừ các Điều 9,10 và 15,16,17 và 41 1/7/2016
3 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế Số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe Điều 9; Khoản 1 Điều 10; Điều 11,12 và 13 1/7/2016
4 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế Số 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng Điều 5 1/7/2016
5 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế Số 41/2015/TT-BYT

ngày 16/11/2016  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2011/TT-BYT của Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 

Toàn bộ Thông tư trên trừ các Khoản 10,11,12, 13 Điều 1 1/7/2016
6 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế Số 57/2015/TT-BYT

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống  nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Điều 30 Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực
7 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế số 3733/2002/QĐ-BYT

ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động ban hành kèm theo.

Tiêu chuẩn khoảng cách bảo vệ vệ sinh Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực
8 Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ Giao thông vận tải số 18/2012/TTLT-BYT-BGTVT ngày 05/11/2012 quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên hàng không và điều kiện đối với cơ sở y tế thực hiện việc khám sức khỏe cho nhân viên hàng không Điểm a Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Phụ lục quy định điều kiện cơ sở y tế thực hiện việc khám sức khỏe cho nhân viên hàng không 1/7/2016
9 Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ Giao thông vận tải Số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe Khoản 1 và 3 Điều 6; Điều 7 và 8 1/7/2016

 

 

DOWNLOAD DỰ THẢO DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

Du thao bai bo thong tu

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

Dự thảo bãi bỏ một số văn bản pháp luật

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!