Công văn 4358/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

616
công văn 4358/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT cần cấp GPNK
công văn 4358/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT cần cấp GPNK
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 4358/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu
làm thuốc phải thực hiện cấp phép
nhập khẩu của thuốc trong nước đã
được cấp SĐK.

 

                 Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 4288/QLD-ĐK ngày 14/3/2018 của Cục Quản lý Dược
về việc thay đổi bổ sung đối với thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

                                                                             TUQ. CỤC TRƯỞNG                                                                                            PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC                                                                               Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 4358/QLD-ĐK ngày 15 tháng 3 của Cục Quản lv Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký
lưu hành thuốc
Ngày hết hiệu lực của giấy
đăng ký lưu
hành
Tên cơ sở sản
xuất thuốc
Tên nguyên liệu làm
thuốc
TCCL của
nguyên liệu
Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên
liệu
Tên nước sản
xuất nguyên
liệu
1 Metronidazol 500
mg(*)
VD-22409-15 26/05/2020 Công ty cổ phần
dược Đồng Nai
Metronidazole BP2016 Hubei Hongyuan
Pharmaceutical
Technology Co.,Ltd
No 8 Fengshan road, Industrial
and Economic Development
Zone, Luotian County,
Huanggang City, Hubei Province,
China
China

(*) Thay đổi tên nhà sản xuất dược chất từ Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd (Địa chỉ: 428 Yishui North Eoad, Fengs han, Luotian, Hubei, China; Địa chi nhà máy: No 8 Fengshan road, Industrial and Economic Development Zone, Luotian County, Hụanggang City, Hubei Province, China) và tiêu chuẩn dược chất từ BP 2010 theo công văn số 4288QLD-ĐK ngày 14/03/2018.

Công văn 4358/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

DOWN VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 4358_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!