Công văn 4204/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT được nhập khẩu không cần GPNK

686
cong_van_4204_qld_dk_cong_bo_danh_muc_NLLT_khong_can_cap_GPNK
Đánh giá

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập — Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 4204 /QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu
làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã dược cấp SĐK

 

 Hà Nội, ngày 13 thảng 3 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;
Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

                                                                                     TUQ. CỤC TRƯỞNG

                                                                      PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

                                                                                    NGUYỄN THỊ THU THỦY

 

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
Đính kèm công văn số: 4204 /QLD-ĐK ngày 13 tháng 3 năm 2018.

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành
thuốc
Ngày hết
hiệu lực
của giấy
đăng ký
lưu hành
Tên cơ sở sản
xuất thuốc
Tên nguyên
liệu làm thuốc
Tiêu chuẩn chất lượng của
nguyên
liệu
Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất
nguyên liệu
Tên
nước
sản xuất
nguvên
liệu
1 Midazoxim lg VD-20452-14 04/3/2019 Công ty cổ phần
dược phẩm Minh
Dân
Ceftizoxime

sodium

USP38 Shijiazhuang

Zhongshuo

Pharmaceutical Group
Co., Ltd.

No. 58, Cangfeng Road,
Yuhua Dist., Shijiazhuang,
Hebei
China
2 Midazoxim lg VD-20452-14 04/3/2019 Công ty cổ phần
dược phẩm Minh
Dân
Ceftizoxime

sodium

USP38 Fuan Pharmaceutical
(Group) Co., Ltd
No 1, Huanan 1 Road,
Changshou District,
Chongqing 401254
China
3 Cefotaxime 0,5g VD-22937-15 09/9/2020 Công ty cổ phần
dược phẩm Minh
Dân
Cefotaxime

sodium

USP37 Zhuhai United
Laboratories Co., Ltd
Sanzao Science & technolog}’
Park, National Hi-Tech Zone,
Zhuhai, Guangdong 519040
China
4 Cephalexin 250mg VD-19899-13 08/11/2018 Công ty cổ phần
dược phẩm Minh
Dân
Cephalexin

monohydrate

BP 2013 Zhejiang Anglikang
Pharmaceutical Co.,
Ltd
No. 1000 North Shengzhou
Avenue, Shengzhou,
Zhejiang
China
5 Amoxicilin 250mg VD-18307-13 05/02/2019 Công ty cổ phần
dược phẩm Minh
Dân
Amoxicillin
tri hydrate
USP36
/DĐVN IV
DSM Anti-infectives
chemferm, S.A
Đường Ripolles, 2.Poligono
industrial Urvasa, Sta
Perpetua de Mogoda, 08130,
Barcelona
Spain
6 Amoxicilin 250mg VD-18308-13 05/02/2019 Công ty cổ phần
dược phẩm Minh
Dân
Amoxicillin
tri hydrate
USP36
/DĐVN IV
DSM Anti-infectives
chemferm, S.A
Đường Ripolles, 2.Poligono
industrial Urvasa, Sta
Perpetua de Mogoda, 08130,
Barcelona
Spain
7 Amoxicilin

250mg/5ml

VD-18309-13 05/02/2019 Công ty cổ phần
dược phẩm Minh
Dân
Amoxicillin

trihydrate

USP36
/DĐVN IV
DSM Anti-infectives
chemferm, S.A
Đường Ripolles, 2.Poligono
industrial Urvasa, Sta
Perpetua de Mogoda, 08130,
Barcelona
Spain
8 Cephalexin 250mg VD-18311-13 05/02/2019 Công ty cổ phần
dược phẩm Minh
Dân
Cephalexin

monohydrate

BP 2013/
DĐVN IV
DSM Anti-infectives
India Limited
9th Floor, Tower A,
Infinity Towers DLF Phase II,
Gurgaon 122002
India
9 Cephalexin 500ms VD-18312-13 05/02/2019 Công tv cổ phần
dược phẩm Minh
Dân
Cephalexin

monohvdrate

BP 2013/
DĐVN IV
DSM Anti-infectives
India Limited
9th Floor, Tower A,
Infinity Towers DLF Phase II,
Gurgaon 122002
India
10 Cloxacilin 500mg VD-18313-13 05/02/2019 Công tv cổ phần
dược phẩm Minh
Dân
Cloxacillin

sodium

BP 2013 Penam Laboratories
Limited
Joniawas, Dharuhera, Dist-
Rewari (Haryana), India
India
11 Midamox

250mg/5ml

VD-18316-13 05/02/2019 Cône ty cổ phần
dược phẩm Minh
Dân
Amoxicillin

trihydrate

USP 36/
DĐVN IV
DSM Anti-infectives
chemferm, SA.
Đường Ripolles, 2.Poligono
industrial Urvasa, Sta
Perpetua de Mongoda, 08130,
Barcelona.
Spain
12 Midantin 250/62,5 VD-18318-13 05/02/2019 Công ty cổ phần
dược phẩm Minh
Dân
Amoxicillin

trihydrate

USP 36/
DĐVN IV
DSM

Anti-infectives

chemferm

Đường

Ripolles, 2.Poligono
industrial Urvasa,

Sta Perpetua de
Mogoda, 08130 Barcelona

Spain
13 Midantin 250/62,5 VD-18318-13 05/02/2019 Công ty cổ phần
dược phẩm Minh
Dân
Potassium

clavulanate

USP36/

EP7

CKD

Bio Corporation

368, 3-ga, Chungjeong-ro,
Seodaeum – gu, Seoul
Korea
14 Midantin 500/125 VD-18319-13 05/02/2019 Công ty cổ phần
dược phẩm Minh
Dân
Amoxicillin

trihydrate

USP 36/
DĐVN IV
DSM

Anti-infectives

chemferm

Đường

Ripolles, 2.Poligono
industrial Urvasa,

Sta Perpetua de
Mogoda. 08130 Barcelona

Spain
15 Midantin 500/125 VD-18319-13 05/02/2019 Công ty cổ phần
dược phẩm Minh
Dân
Potassium

clavulanate

USP36/
EP 7
CKD

Bio Corporation

368, 3-ga, Chungjeong-ro,
Seodaeum – gu, Seoul
Korea
16 Axe Brand Red
Flower Oil (Dau
Nóng Hồng Hoa
Hiệu Cây Búa)
VD-20068-13 8/11/2018 Công ty Dược
Phẩm TNHH
Leung Kai Fook
Việt Nam
Cinnamon Leaf
Oil
BP 2013 Symrise AG Muehlenfeldstrasse1, D-37603 Holzminden Germany

 

23 Ống Hít Mũi Hiệu
Cây Búa (Axe
Brand Inhaler)
VD-21034-14 12/6/2019 Công ty Dược
Phẩm TNHH
Leung Kai Fook
Việt Nam
Menthol

Crystals

Dược Điển
Việt Nam
IV
Anhui Great Nation
Essential Oils Co., Ltd
No.37 Xinyang Road
Economy and Technology
Development District,
Fuyang City, Anhui, China
236000.
China
24 Axe Brand Inhaler
(Ống Hít Mũi
Hiệu Cây Búa)
VD-21034-14 12/6/2019 Công ty Dược
Phẩm TNHH
Leung Kai Fook
Việt Nam
Camphor Dược điển
Việt Nam
IV
Fujian Green Pine Co.,
Ltd
Huiyao Industrial Park,
Jianyang, Fujian, Province.
China
25 Axe Brand Inhaler
(Ống Hít Mũi
Hiệu Cây Búa)
VD-21034-14 12/6/2019 Công ty Dược
Phẩm TNHH
Leung Kai Fook
Việt Nam
Eucalyptus Oil BP 2013 Yi Bin Shi Ping spice
Co., Ltd
Sipo Village Cuiping area,
Yibing City, Sichuan, China
China
26 Apharmcctam VD-28723-18 8/1/2023 Công ty TNHH
MTV 120
Armephaco
Piracetam EP 6.0 Jingdezhen Kaimenzi
Medical Chemistry
CO.,LTD
No 58, Changxi Road,
Jingdezhen, Jangxi, China
China
27 Enalapril 5mg VD-28725-18 8/1/2023 Công ty TNHH
MTV 120
Armephaco
Enalapril

maleat

USP36 Zhejiang Changming
Chemical Products CO
., LTD
Youyi road, pingqiao,
Tiantai, Zhejiang, China
China
28 Mebendazol VD-28727-18 8/1/2023 Công ty TNHH
MTV 120
Armephaco
Mebendazole USP37 K.A.Malle

Pharmaceuticals LTD

Krishnadham, LS Raheja
Marg, Raheja Township,
Malad East, Mumbai 400097,
India
India
29 Methvlprednisolon 16 VD-28728-18 8/1/2023 Công ty TNHH
MTV 120
Armephaco
Mcthvlpredniso

Ion

USP37 Zhejiang Xianju
Pharmaceutical
CO.,LTD
No 1 Xianyao Road, Xianju,
Zhejiang, China
ChinaDanh mục này có 29 khoản.

Công văn 4204/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 4204_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!