Công văn 9752/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NLLT không yêu cầu GPNK

658
Công văn 9752/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 9752/QLD-ĐK năm 2018
Đánh giá

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 9752/QLD-ĐK
V/v công bbổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành trước ngày 01/7/2014
Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Theo đề nghị tại công văn đề ngày 14/5/2018 của Công ty TNHH US Pharma USA về việc kê khai nguyên liệu dược chất để sản xuất thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, bán thành phẩm để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục các nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/c);
– Tổng cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (Ng)
TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC


Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm công văn số 9752/QLD-ĐK ngày 30/05/2018 của Cục Quản lý Dược)

Tên thuốc
(1)
K
(2)
Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy)
(3)
Tên NSX
(4)
Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối…)
(5)
Tiêu chuẩn dược chất
(6)
Tên NSX nguyên liệu
(7)
Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu
(8)
Nước sản xuất
(9)
Cadigesic Codein VD-18937-13 19/6/2018 Công ty TNHH US Pharma USA Paracetamol BP 2010 Rhodia Wuxi Pharmaceutical 8 Guang Shi Xi Road, Wuxi, Jiangsu, China China
Marken-K VD-19749-13 10/9/2018 Công ty TNHH US Pharma USA Paracetamol DĐVN IV Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co.,Ltd No.35, Weixu North Road, Anqiu, Shandong, China China
Midotamol VD-19750-13 10/9/2018 Công ty TNHH US Pharma USA Paracetamol BP 2010 Rhodia Wuxi Pharmaceutical 8 Guang Shi Xi Road, Wuxi, Jiangsu, China China
Usadiol VD-21186-14 12/6/2019 Công ty TNHH US Pharma USA Paracetamol BP 2010 Rhodia Wuxi Pharmaceutical 8 Guang Shi Xi Road, Wuxi, Jiangsu, China China

 

Công văn 9752/QLD-ĐK năm 2018 về việc công bô bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

9752_QLD_ĐK_2018_VNRAS

9752_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!