Công văn 7386/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải cấp giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có số ĐKLH

746
Công văn 7386/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải cấp giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có số ĐKLH
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SỐ: 7386/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được cấp trước ngày 01 /7/2014

 

Hà Nội ngày 02/05/2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/ND-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ Công văn số 323/ĐK-DHT ngày 06/4/2018 của Công ty CPDP Hà Tây về việc đề nghị công bố nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

TUQ. CỤC TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

NGUYỄN THỊ THU THỦY


DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm Công văn số: 7386/(QLD-ĐK ngày 02 tháng 05 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc  

Tên nguyên liệu làm thuốc

TCCL của nguyên liệu Ten cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên

nước sản xuât nguyên liệu

1 Hadolmax VD-7975-09 01/08 2018 Công ty CP Dược phẩm Hà Tây Ciprofloxacin

hydrochloride

USP 38 Zhejiang Guobang Phannaceưtical Co., Ltd No. 6. Wei Wu Road. Hangzhou Gulf Shangyu Industrial Zone, Zhejiang. China China
7 Hadolmax VD-7975-09 01/08/2018 Công ty CP Dược phấm Hà Tây Ciprofloxacin

hydrochloride

USP 38 Shanayu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd. No. 31, Weisan Road.

1 langzhou Bay, Shangvu Economic and Technological Development Area. China

China
3 Foncare VD-16914-12 01 08 2018 Công ty CP Dược phẩm Hà Táy Metronidazole BP 2016 Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co.. Ltd No.8 Fengshan Road. Industrial and Economic Development Zone. Luotian County, Huanggang City, Hubei Province. China China
4 Foncare VD-16914-12 01 08’2018 Công tv CP Dược phẩm Hà Tây Metronidazole BP 2016 Huanagang Yinhe Aarti Pharmaceutical Co. Ltd No. 159, Yingbin road. Huangzhou Railway Station Economic I echnology Development Zone. Huanggang city.

1 lubei. China

China

 

5 Polyvagyl VD-17449-12 09/02/2019 Công ty CP Dược phẩm Hà Tây Metronidazole BP 2016 Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co.. Ltd No.8 Fengshan Road, Industrial and Economic Development Zone, Luotian County, Huanggang City, Hubei Province. China China
6 Polyvagyl VD-17449-12 09/02/2019 Công ty CP Dược phâm Hà Tây Metronidazole BP 2016 1 luanggang Yinhe Aarti Phannaceutical Co. Ltd No. 159, Yingbin road, Huangzhou Railway Station Economic Technology Development Zone, Huanggang city, Hubei, China China

Danh mục này gồm 06 khoản, 02 trang

Công văn 7386/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải cấp giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có số ĐKLH

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 7386/QLD-ĐK-VNRAS.COM

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

 

 

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!