Công văn 7063/QLD-KD năm 2018 phân phối thuốc protamin

928
Công văn 7063/QLD-KD năm 2018
Công văn 7063/QLD-KD năm 2018
5/5 - (4 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 7063/QLD-ĐK

V/v phân phối thuốc protamine cho các bệnh viện có nhu cầu

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

Kính gửi:

  • Sở Y tế Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Bệnh viện, Viện trực thuộc Bộ Y tế;
  • Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

(Số 87 đường Nguyễn Văn Trỗi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội)

Cục Quản lý Dược nhận được Văn thư số 927/CPC1-XNK đề ngày 10/04/2018 và các tài liệu kèm theo của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 về việc phân phối thuốc protamine đã được cấp phép nhập khẩu.

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược;

Căn cứ Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì trực tiếp với thuốc, Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

  1. Đồng ý với đề xuất của Công ty về việc phân phối thuốc protamine nhập khẩu theo các Công văn số 15233/QLD-KD ngày 27/09/2017, số 15234/QLD-KD ngày 27/09/2017, số 16754/QLD-KD ngày 17/10/2017 của Cục Quản lý Dược cho các bệnh viện có nhu cầu sử dụng thuốc trên.
  2. Trước khi Công ty cung ứng thuốc cho các bệnh viện chưa dược ghi trên giấy phép nhập khẩu, Công ty cần yêu cầu bệnh viện gửi Dự trù thuốc hiếm, thuốc cho nhu cầu điều trị của bệnh viện trong trường hợp đặc biệt theo Mầu số 6b ban hành kèm theo Thông tư số 47/2010/TT-BYT và Báo cáo sử dụng thuốc của bệnh viện về nhu cầu sử dụng, tính an toàn, hiệu quả điều trị của thuốc cho Công ty.
  3. Trong vòng 01 tháng kể từ ngày Công ty phân phối thuốc protamine cho từng bệnh viện, Công ty gửi báo cáo về tình hình phân phối thuốc kèm theo bản sao có đóng dấu của Công ty các tài liệu tại khoản 2 Công văn này về Cục Quản lý Dược.
  4. Đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn liên hệ với Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 để đặt hàng mua thuốc protamine (nếu có nhu cầu).
  5. Đề nghị các Bệnh viện, Viện trực thuộc Bộ Y tế liên hệ với Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 để đặt hàng mua thuốc protamine (nếu có nhu cầu).

Cục Quản lý Dược thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– CT.Vũ Tuấn Cường (để b/c);

– Website Cục QLD;

– Lưu: VT, ĐK (HH).

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đỗ Văn Đông

 

Công văn 7063/QLD-KD năm 2018 về việc phân phối thuốc protamin cho các bệnh viện có nhu cầu

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 7063_QLD_KD_2018_VNRAS

BẢN WORD 7063_QLD_KD_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!