Công văn 6838/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NLLT không yêu cầu GPNK

593
Công văn 6838/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 6838/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NLLT không yêu cầu GPNK
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 6838/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký  sản xuất thuốc trong nước

 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017

Căn cứ các công văn đề ngày 16/3/2018 của Công ty TNHH Lien Doanh Hasan-Dermapharm về việc công bố nguyên kiệu dược chất làm thuốc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước.

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc là dược chất để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm bao gồm 01 trang)

Danh mục các nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như trên

– CT.Vũ Tuấn Cường (để b/c)

– Các Phó Cục Trưởng (để b/c)

– Tổng Cục Hải Quan (để b/c)

– Website Cục QLD

– Lưu: VT, ĐK (M)

TUQ. CỤC TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

 

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm công văn số: 6838/QLD-ĐK ngày 16/4/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc

(1)

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

(2)

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành thuốc

(dd-mm-yy)

(3)

Tên cơ sở sản xuất

(4)

Tên nguyên liệu làm thuốc (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối)

(5)

Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu

(6)

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

(7)

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu

(8)

Tên nước sản xuất nguyên liệu

(9)

 

1

 

Bailuzym

 

QLSP-0634-13

 

05/03/2019

Công ty TNHH Liên Doanh Hasan-Dermapharm  

Lactobacillus acidophilus

 

Nhà sản xuất

 

Lallemand Institut Rosell

 

8480, St-Laurent boulevard, Montreal Qc, Canada H2P 2M6

 

Canada

 

2

 

Bailuzym-Zn

 

QLDB-368-13

 

09/08/2018

Công ty TNHH Liên Doanh Hasan-Dermapharm  

Lactobacillus acidophilus

 

Nhà sản xuất

Lallemand Institut Rosell 8480, St-Laurent boulevard, Montreal Qc, Canada H2P 2M6  

Canada

 

Kẽm gluconat (zinc gluconat)

 

USP 38

 

K.Patel International

A-101, Alaknada, Annasaheb Vartak Marg, TPS3, Borivali (w), Mumbai-400092  

India

 

3

 

Ozonbiotic extra

 

QLDB-383-13

 

31/01/2019

Công ty TNHH Liên Doanh Hasan-Dermapharm Lactobacillus acidophilus Nhà sản xuất Lallemand Institut Rosell 8480, St-Laurent boulevard, Montreal Qc, Canada H2P 2M6  

Canada

 

Bacillus subtilis

Nhà sản xuất Lallemand Institut Rosell 8480, St-Laurent boulevard, Montreal Qc, Canada H2P 2M6  

Canada

Kẽm gluconat (zinc gluconat) USP 38 Avebe Gluco TAK M&O – weg 11 9563 ZG Ter Apelkanaal  

Netherland

 

Công văn 6838/QLD-ĐK năm 2018 về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng kí lưu hành.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 6838_QLD_ĐK_2018_VNRAS

BẢN WORD 6838_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!