Công văn 6705/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NLDC không yêu cầu GPNK

596
Công văn 6705/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 6705/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu dược chất không yêu cầu GPNK
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 6705/QLD-ĐK

V/v đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 54/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược;

Căn cứ công văn số 112/2018/ĐKT-ĐN đề ngày 30/3/2018 của Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm về việc đính chính thông tin công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước,

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với 06 nguyên liệu đã công bố kèm theo công văn số 4701/QLĐ-ĐK ngày 20/3/2018 và công văn số 11689/QLD-ĐK ngày 9/8/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận

–   Như trên;

–   TT. Trương Quốc Cường (để b/c);

–  Các Phó Cục trưởng;

–   Phòng QLKDD (để phối hợp);

–   Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);

–  Website Cục QLD;

–   Lưu: VT, ĐK (Ng).

 

TUQ. CỤC TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

 

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

 NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm công văn số 6705 /QLD-ĐK ngày 13/04/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc

(1)

SĐK

(2)

Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX (4) Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối…)

(5)

Tiêu

chuẩn

dược

chất

(6)

Tên NSX nguyên liêu (7) Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu (8) Nước sản xuất

(9)

1. Claminat 1 g VD-19380-13 10/09/2018 Công ty CPDP Imexpharm Potassium clavulanate with avicel(1:1) NSX Lek

Pharmaceuticals

d.d

Perzonali 47, SI- 2391 Prevalje, Slovenia Slovenia
2. Claminat 250 mg/ 31,25 mg VD-19381-13 10/09/2018 Công ty CPDP Imexpharm Potassium clavulanate with syloid (1:1) NSX Lek

Pharmaceuticals

d.d

Perzonali 47, SI- 2391 Prevalje, Slovenia Slovenia
3. Claminat 625 mg VD-19382-13 10/09/2018 Công ty CPDP Imexpharm Potassium clavulanate with avicel(1:1) NSX Lek

Pharmaceuticals

d.d

Perzonali 47, SI- 2391 Prevalje, Slovenia Slovenia
4. Claminat 500 mg/ 62,5 mg VD-20204-13 27/12/2018 Công ty CPDP Imexpharm Potassium clavulanate with syloid (1:1) NSX Lek

Pharmaceuticals

d.d

Perzonali 47, SI- 2391 Prevalje, Slovenia Slovenia

 

5. Claminat 250 mg/62,5 mg VD-26856-17 22/06/2022 Công ty CPDP Imexpharm Potassium clavulanate with syloid (1:1) NSX Lek

Pharmaceuticals

d.d

Perzonali 47, SI- 2391 Prevalje, Slovenia Slovenia
6. Claminat 500 mg/ 125 mg VD-26857-17 22/06/2022 Công ty CPDP Imexpharm Potassium clavulanate with syloid (1:1) NSX Lek

Pharmaceuticals

d.d

Perzonali 47, SI- 2391 Prevalje, Slovenia Slovenia

 

Công văn 6705/QLD-ĐK năm 2018 về việc công bó danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 6705_QLD_ĐK_2018_VNRAS

BẢN WORD 6705_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!