Công văn 6477/QLD-ĐK cập nhật thông tư số 07/2017 TT/BYT ban hành danh mục thuốc không kê đơn

1617
Công văn 6477/QLD-ĐK cập nhật thông tư số 07/2017 TT/BYT ban hành danh mục thuốc kê đơn
Công văn 6477/QLD-ĐK cập nhật thông tư số 07/2017 TT/BYT ban hành danh mục thuốc kê đơn
5/5 - (4 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

số: 6477/QLD-ĐK

V/v cập nhật Thông tư số
07/2017/TT-BYT ban hành danh mục thuốc không kê đơn

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc lưu hành tại Việt Nam

        Ngày 03/5/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BYT ban hành Danh mục thuốc không kê đơn có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, thay thế Thông tư số 23/2014/TT-BYT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc không kê đơn.

Theo đó, Danh mục thuốc không kê đơn ban hành kèm theo Thông tư sổ 07/2017/TT-BYT có sự thay đổi so với Thông tư số 23/2014/TT-BYT. Để giảm thiểu thời gian thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc và tránh phải bổ sung nhiều lần, Cục Quản lý Dược đề nghị:

Các cơ sở đăng ký, cơ sở sản xuất thuốc nghiên cún kỹ quy định tại Thông tư số Thông tư số 07/2017/TT-BYT nêu trên; chủ động rà soát, cập nhật và bổ sung phần hồ sơ hành chính, thông tin sản phẩm trong hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc đang thẩm định chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành hoặc phê duyệt thay đối, bố sung.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc biết và thực hiện./.

                                                     KT. CỤC TRƯỞNG

                                                     PHÓ CỤC TRƯỞNG

                                                     ĐỖ VĂN ĐÔNG

 

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 6477_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!