CÔNG VĂN 4198/QLD-ĐK đính chính danh mục NLLT nhập khẩu không cần cấp phép

652
Công văn 4198/qld-đk đính chính danh mục NLLT
Đánh giá

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Số: 4198 /QLD-ĐK

V/v đính chính công bố danh mục
nguyên liệu làm thuốc được nhập
khẩu không phải thực hiện việc cấp
phép nhập khẩu của thuốc trong nước
đã được cấp SĐK

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                     Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng
ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không
phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Nội dung công bố đối với thuốc trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với thuốc nêu trên đã được công bố kèm theo Công văn số 24354/QLD-ĐK ngày 12/12/2016 của Cục Quản lý Dược.Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo đế các công ty sản xuất biết và thực hiện.

                                                                             TUQ. CỤC TRƯỞNG

                                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CỤC ĐĂNG KÝ THUỐC

                                        NGUYỄN THU THỦY

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 4198/QLD-ĐK ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

 

STT Tên thuốc

Số giấy đăng ký
lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy
đăng ký lưu
hành

Tên cơ sở sản
xuất thuốc

Tên nguyên liệu
làm thuốc

TCCL 

của 

nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sản xuất
nguyên liệu
Tên nước sản
xuất
nguyên
liệu
1 SaViCertiryl VD-24853-16 15/07/2021 Công ty CPDP
SaVi
Cetirizine 

dihydrochloride

EP 7.0 Supriya Liíescience
Ltd.
A 5/2, Lote Parshuram
industrial Area, M.I.D.C, TaiKhed, Dist-Ratnagiri, 415722, Maharashtra
     India

Công văn 4198/QLD-ĐK đính chính danh mục NLLT được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY 4198_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!