Công văn 4173/VPCP-KSTT cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử

645
Công văn 4173/VPCP-KSTT cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử
Công văn 4173/VPCP-KSTT cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử
5/5 - (1 bình chọn)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

Số: 4173/VPCP-KSTT
V/v: Cấp, quản lý và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Về đề nghị của Văn phòng Chính phủ đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính trong cấp, quản lý, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế và quản lý khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cấp, quản lý và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử. Thẻ bảo hiểm y tế phải có gắn chíp với giải pháp công nghệ do Việt Nam làm chủ, bảo đảm kết nối, liên thông, tích hợp an toàn và chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Các Bộ: Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT các Vụ: KTTH, KGVX, TH;
– Lưu: VT, KSTT (3b).PVHữu

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

Công văn 4173/VPCP-KSTT cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 4173_VPCP_KSTT_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!