Công văn 4017/BYT-BH hướng dẫn áp mã dịch vụ KCB theo Thông tư 15/2018/TT-BYT

884
Công văn 14036/QLD-CL xử lý thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Công văn 14036/QLD-CL xử lý thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4017/BYT-BH
V/v hướng dẫn áp mã dịch vụ KCB theo Thông tư 15/2018/TT-BYT
Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
– Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các Bộ, ngành.
(Sau đây gọi chung là các đơn vị)

 

Ngày 30/5/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) bảo hiểm y tế (BHYT) giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí KBCB trong một số trường hợp (Sau đây gọi tắt là Thông tư 15), Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện một số nội dung sau:

  1. Đối với các dịch vụ kỹ thuật có trong Thông tư 15 mà đã có trong danh mục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên Bộ Y tế, Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ KBCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc (Sau đây gọi tắt là Thông tư 37): Giữ nguyên toàn bộ mã dịch vụ kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định số 6061/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong KBCB và thanh toán BHYT. Các cơ sở KBCB thực hiện cập nhật lại tên, giá dịch vụ kỹ thuật và ghi chú; giá dịch vụ khám bệnh; giá dịch vụ ngày giường bệnh theo quy định tại Thông tư 15 trên phần mềm quản lý bệnh viện (phần mềm HIS) kể từ ngày 15/7/2018.
  2. Đối với các dịch vụ kỹ thuật mới có giá trong danh mục ban hành kèm theo Thông tư 15 (chưa có trong Thông tư 37): Bộ Y tế cấp mã cho các dịch vụ mới đồng thời Bộ Y tế ban hành danh mục tương đương. Các cơ sở KBCB thực hiện bổ sung (nhập mới) vào phần mềm HIS đồng thời lập danh mục gửi lên Hệ thống cổng tiếp nhận dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ: https://www.gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn để thực hiện ánh xạ danh mục theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bộ Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương nghiêm túc tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo Bộ Y tế (Vụ Bảo hiểm y tế) hoặc liên hệ các nhóm Skype của Bộ Y tế để được xem xét và hỗ trợ kịp thời./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Văn phòng Chính phủ (để b/c);
– BHXH Việt Nam (để phối hợp chỉ đạo);
– Cục KCB, Cục CNTT, Vụ KHTC;
– Lưu: VT, BH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Lê Tuấn

   

 

Công văn 4017/BYT-BH hướng dẫn áp mã dịch vụ KCB theo Thông tư 15/2018/TT-BYT

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

4017_BYT_BH_2018_VNRAS

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!