Công văn 3386/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

648
Công văn 3386/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 3386/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK.

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 20236/QLD-ĐK ngày 01/12/2017 của Cục Quản lý Dược
về việc thay đổi bổ sung đối với thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng
ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt
phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang
thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
– Các Phó Cục trưởng (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (Chi)
TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Huy Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 3386/QLD-ĐK ngày 22/02/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng
ký lưu hành
thuốc
Ngày hết hiệu
lực của giấy
đăng ký lưu
hành
Tên cơ sở sản xuất
thuốc
Tên nguyên liệu làm
thuốc
TCCL

của

nguyên

liệu

Tên cơ sở sản xuất
nguyên liệu
Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sàn
xuất nguyên
liệu
1 Bocartin 150 VD-21239-14 12/08/2019 Công ty cổ phần
Dược-Trang thiết bị
y tế Bình Định
(‘Bidiphar’)
Carboplatin (*) EP 8.0 Heraeus Deutschland
GmbH & Co.KG
Heraeusstrasse 12-14, 63450
Hanau, Germany
Germany

(*) Thay đổi nhà sản xuất dược chất từ LAB.Ofichem (địa chỉ: Heembadweg 59561 CZ TerApei, The Netherlands) và tiêu chuẩn dược chất từ BP 2013 theo công văn số 20236/QLD-ĐK ngày 01/12/2017.

Công văn 3386/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

3386_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!