Công văn 3197/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

605
Công văn 3197/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 3197/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 87/CTCPD đề ngày 17/01/2018 của Công ty cổ phần
Dược-TTBYT Bình Định về việc công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm
thuốc;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng
ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt
phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang
thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
– Các Phó Cục trưởng (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (Đ.T)
TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Huy Hùng


DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm Công văn số: 3197/QLD-ĐK ngày 12/02/2018 của Cục Quản lý Dược)

Thuốc thành phẩm Nguyên liệu hoạt chât sử dụng
STT Tên

thuốc

Số giấy đăng ký
lưu hành thuốc
Ngày hết
hiệu lực của
giấy đăng
ký lưu hành
Tên cơ sở sản
xuất thuốc
Tên nguyên
liệu làm
thuốc
TCCL của
nguyên liệu
Tên cơ sở sản xuất
nguyên liệu
Địa chỉ cơ sở sản xuất
nguyên liệu
Tên nước
sản xuất
nguyên
liệu
1 Bifucil VD-25349-16 05/09/2021 Công ty cổ phần
Dược – Trang
thiết bị y tế Bình
Định (Bidiphar)
Levofloxacin

hemihydrate

In-house Shangyu Jingxin
Pharmaceutical Co
Ltd
No 31 Weisan road,
Zhejiang Hangzhou
Bag,Shangyu Industrial
area, Shangyu city,
Zheiiang
China

 

Công văn 3197/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

3197_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!