Công văn 259/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

930
Công văn 259/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Công văn 259/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
5/5 - (1 bình chọn)

 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Số: 259/QĐ-QLD

 

Hà Nội, ngày 2 tháng  5  năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/06/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngàỵ 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Kết quả kiểm tra Công ty TNHH một thành viên KNV Connection ngày 11/10/2017;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phấm – Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 05 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp cho Công ty TNHH một thành viên KNV Connection, cụ thê như sau:

STT Tên sản phẩm Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Ngày cấp
1 DR.G Brightening Balm SPF30 PA+++ 95755/14/CBMP-QLD 31/07/2014
2 0!MP p-glucan soothing cream 22977/16/CBMP-QLD 23/11/2016
3 Bobmiki Get Chu Tint Marigold Carat 26403/17/CBMP-QLD 13/01/2017
4 Bobmiki Aura Pangpang Blusher Pure Coral 26448/17/CBMP-QLD 13/01/2017
5 Bobmiki Real Cushion True Beige 26440/17/CBMP-QLD 13/01/2017
6 Bobmiki Oasis Sun Gel 2643 8/17/CBMP-QLD 13/01/2017

Các sản phẩm mỹ phẩm trên do Công ty TNHH một thành viên KNV Connection (Địa chỉ: 43/4 Nguyễn Thái Son, Phường 4, Quận Gò vấp, Tp. Hồ Chí Minh) nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do đình chỉ lưu hành và thu hồi: Các sản phẩm mỹ phẩm trên thông không đáp ứng quy định về ghi nhãn mỹ phẩm; Doanh nghiệp không thực hiện báo cáo và không có Hồ sơ Thông tin sản phẩm (PIF) xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền theo yêu cầu.

Điều 2. Tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH một thành viên KVN Connection (Địa chỉ: 43/4 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh) trong thời gian 06 tháng kể từ ngày ký Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Giám đốc Công ty TNHH một thành viên KNV Connection, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

-Như Điều 4;

-Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);

-Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/cáo)

-Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính;

-Tạp chí Dược và Mỹ phẩm – Cục QLD;

-Trang TTĐT Cục QLD;

-Lưu: VT, TTr, MP.

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

ĐỖ VĂN ĐÔNG

 

Công văn 259/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 259_QĐ_QLD-2018-VNRAS.COM

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!