Công văn 258/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

1011
về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Đánh giá
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
SỐ: 258/QĐ-QLD

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cư cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/ỌĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Theo đề nghị của Công ty cổ phần Anh & Quân tại văn thư số 04/2018/A&Q đề ngày 21/3/2018 về việc thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý mỹ phâm – Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 198 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sau:

STT Tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Ngày cấp
1 STENDERS APRICOT SOAP 116489/15/CBMP-QLD 16/09/2015
2 STENDERS BLUEBERRY SOAP 116490/15/CBMP-QLD 16/09/2015
3 STENDERS “BOSS” SOAP 116491/15/CBMP-QLD 16/09/2015
4 STENDERS CHERRY- VANILLA-LOOFAH SOAP 116492/15/CBMP-QLD 16/09/2015
5 STENDERS CHOCOLATE- VANILLA SOAP 116493/15/CBMP-QLD 16/09/2015
6 STENDERS CORNFLOWER SOAP 116494/15/CBMP-QLD 16/09/2015
7 STENDERS CRANBERRY SOAP 116495/15/CBMP-QLD 16/09/2015
8 STENDERS SOAP “WATERFALL WITH CREAM” 116496/15/CBMP-QLD 16/09/2015
9 STENDERS DAMASCUS ROSE SOAP 116497/15/CBMP-QLD 16/09/2015
10 STENDERS GOAT MILK SOAP 116498/15/CBMP-QLD 16/09/2015
11 STENDERS SOAP “GRAPERFUIT-QUINCE CREAM” 116499/15/CBMP-QLD 16/09/2015
12 STENDERS GRAPERFUIT QUINCE LOOFAH SOAP 116500/15/CBMP-QLD 16/09/2015
13 STENDERS SOAP“LAVENDER- CREAM” 116501/15/CBMP-QLD 16/09/2015
14 STENDERS LAVENDER PEELING SOAP 116502/15/CBMP-QLD 16/09/2015
15 STENDERS SOAP “LEMON- CREAM” 116503/15/CBMP-QLD 16/09/2015
16 STENDERS LILAC SOAP 116504/15/CBMP-QLD 16/09/2015
17 STENDERS LINDEN BLOSSOM SOAP 116505/15/CBMP-QLD 16/09/2015
18 STENDERS MELON SOAP 116506/15/CBMP-QLD 16/09/2015
19 STENDERS OAT FLAKES LEMONGRASS SOAP 116507/15/CBMP-QLD 16/09/2015
20 STENDERS SOAP“ORANGE CREAM” 116508/15/CBMP-QLD 16/09/2015
21 STENDERS PEONY SOAP 116509/15/CBMP-QLD 16/09/2015
22 STENDERS PEPPERMINT- EUCALYPTUS SOAP 116510/15/CBMP-QLD 16/09/2015
23 STENDERS RASPBERRY- BLACKBERRY SOAP 116511/15/CBMP-QLD 16/09/2015
24 STENDERS ROSE CREAM SOAP 116512/15/CBMP-QLD 16/09/2015
25 STENDERS SOAP “ROSE OF ICE” RED 116513/15/CBMP-QLD 16/09/2015
26 STENDERS SOAP “STRAWBERRY CREAM” 116514/15/CBMP-QLD 16/09/2015
27 STENDERS TEA TREE SOAP 116515/15/CBMP-QLD 16/09/2015
28 STENDERS SOAP “WILD

COCONUT”

116516/15/CBMP-QLD 16/09/2015
29 STENDERS SOAP“GARDENER OF FEELINGS” 116517/15/CBMP-QLD 16/09/2015
30 STENDERS SPRING BLOSSOM SOAP 116518/15/CBMP-QLD 16/09/2015
31 STENDERS SNOWSTORM SOAP 116519/15/CBMP-QLD 16/09/2015
32 STENDERS SOAP 116520/15/CBMP-QLD 16/09/2015
“SNOWFLAKE”
33 STENDERS APRICOT BATH BALL 116521/15/CBMP-QLD 16/09/2015
34 STENDERS CAMOMILE BATH BUBBLE BALL 116522/15/CBMP-QLD 16/09/2015
35 STENDERS CRANBERRY BATH BUBBLE BALL 116523/15/CBMP-QLD 16/09/2015
36 STENDERS GRAPEFRUIT BATH BUBBLE BALL 116524/15/CBMP-QLD 16/09/2015
37 STENDERS ORANGE BATH BUBBLE BALL 116525/15/CBMP-QLD 16/09/2015
38 STENDERS PATCHOULI VANILLA BATH BUBBLE BALL 116526/15/CBMP-QLD 16/09/2015
39 STENDERS PEONY BATH BUBBLE BALL 116527/15/CBMP-QLD 16/09/2015
40 STENDERS RASPBERRY BLACKBERRY BATH BUBBLE BALL 116528/15/CBMP-QLD 16/09/2015
41 STENDERS ROSE BATH BUBBLE BALL 116529/15/CBMP-QLD 16/09/2015
42 STENDERS BATH BUBBLE BALL SANDMAN 116530/15/CBMP-QLD 16/09/2015
43 STENDERS WILD BERRIES YOGURT BATH BUBBLE BALL 116531/15/CBMP-QLD 16/09/2015
44 STENDERS SNOWBALL BATH BUBBLE BALL 116532/15/CBMP-QLD 16/09/2015
45 STENDERS VANNAS PUTAS “AUSTRUMU ROSE” 116533/15/CBMP-QLD 16/09/2015
46 STENDERS BATH FOAM SOUTHERN GRAPEFRUIT 116534/15/CBMP-QLD 16/09/2015
47 STENDERS BATH FOAM WESTERN LAVENDER 116535/15/CBMP-QLD 16/09/2015
48 STENDERS CRANBERRY BATH FOAM 116536/15/CBMP-QLD 16/09/2015
49 STENDERS BODY BUTTER BALM MINT 116537/15/CBMP-QLD 16/09/2015
50 STENDERS BODY BUTTER COCONUT 116538/15/CBMP-QLD 16/09/2015
51 STENDERS BODY BUTTER JASMINE 116539/15/CBMP-QLD 16/09/2015
52 STENDERS BODY BUTTER ROSE 116540/15/CBMP-QLD 16/09/2015
53 STENDERS BODY CREAM CRANBERRY 116541/15/CBMP-QLD 16/09/2015
54 STENDERS BODY CREAM CHOCOLATE VANILLA 116542/15/CBMP-QLD 16/09/2015
55 STENDERS BODY CREAM PEONY 116543/15/CBMP-QLD 16/09/2015
56 STENDERS BODY LOTION APRICOT 116544/15/CBMP-QLD 16/09/2015
57 STENDERS BODY LOTION MELON 116545/15/CBMP-QLD 16/09/2015
58 STENDERS BODY YOGURT GRAPEFRUIT 116546/15/CBMP-QLD 16/09/2015
59 STENDERS BODY LOTION GRAPE 116547/15/CBMP-QLD 16/09/2015
60 STENDERS BODY YOGURT LAVENDER 116548/15/CBMP-QLD 16/09/2015
61 STENDERS BODY YOGURT ROSE 116549/15/CBMP-QLD 16/09/2015
62 STENDERS BODY YOGURT CRANBERRY 116550/15/CBMP-QLD 16/09/2015
63 STENDERS MASSAGE OIL SOUTHERN SWEET ALMOND 116551/15/CBMP-QLD 16/09/2015
64 STENDERS MASSAGE OIL SOUTHERN JOJOBA 1 16552/15/CBMP-QLD 16/09/2015
65 STENDERS BODY OIL 1 16553/15/CBMP-QLD 16/09/2015
66 STENDERS ANTI CELLULITE MASSAGE OIL AROMATHERAPY 116554/15/CBMP-QLD 16/09/2015
67 STENDERS BODY OIL FOR MEN AROMATHERAPY 1 16555/15/CBMP-QLD 16/09/2015
68 STENDERS SUGAR SCRUB EASTERN APRICOT 116556/15/CBMP-QLD 16/09/2015
69 STENDERS SUGAR SCRUB NORTHERN CAMOMILE 116557/15/CBMP-QLD 16/09/2015
70 STENDERS SALT SCRUB WESTERN LAVENDER 116558/15/CBMP-QLD 16/09/2015
71 STENDERS SALT SCRUB NORTHERN PEPPERMINT 116559/15/CBMP-QLD 16/09/2015
72 STENDERS SALT SCRUB 116560/15/CBMP-QLD 16/09/2015
EASTERN ROSE
73 STENDERS GRAPEFRUIT SHOWER SOUFFLE 116561/15/CBMP-QLD 16/09/2015
/4 S TENDERS ROSE SHOWER SOUFFLE 116562/15/CBMP-QLD 16/09/2015
75 STENDERS LAVENDER SHOWER SOUFFLE 116563/15/CBMP-QLD 16/09/2015
76 STENDERS CRANBERRY SHOWER SOUFFLE 116564/15/CBMP-QLD 16/09/2015
77 STENDERS SHOWER CREAM GRAPEFRUIT QUINCE 116565/15/CBMP-QLD 16/09/2015
78 STENDERS SHOWER CREAM BLUEBERRY 116566/15/CBMP-QLD 16/09/2015
79 STENDERS SHOWER GEL LINDEN BLOSSOM 116567/15/CBMP-QLD 16/09/2015
80 STENDERS CRANBERRY SHOWER GEL 116568/15/CBMP-QLD 16/09/2015
81 STENDERS MELON SHOWER GEL 116569/15/CBMP-QLD 16/09/2015
82 STENDERS ROSE SHOWER GEL 116570/15/CBMP-QLD 16/09/2015
83 STENDERS MILD SOAP WESTERN LAVENDER 116571/15/CBMP-QLD 16/09/2015
84 STENDERS MILD SOAP NORTHERN PEPPERMINT 116572/15/CBMP-QLD 16/09/2015
85 STENDERS MILD SOAP EASTERN ROSE 116573/15/CBMP-QLD 16/09/2015
86 STENDERS 24 CARAT GOLD SHOWER GEL 116574/15/CBMP-QLD 16/09/2015
87 STENDERS 24 CARAT GOLD BATH ELEXIR 116575/15/CBMP-QLD 16/09/2015
88 STENDERS 24 CARAT GOLD SOAP 116576/15/CBMP-QLD 16/09/2015
89 24 CARAT GOLD SILK FOR FACE AND DECOLLETE 116577/15/CBMP-QLD 16/09/2015
90 STENDERS BODY SCRUB 24 CARAT GOLD 116578/15/CBMP-QLD 16/09/2015
91 STENDERS BODY CREAM 24 CARAT GOLD 116579/15/CBMP-QLD 16/09/2015
92 STENDERS AMBER SOAP 116580/15/CBMP-QLD 16/09/2015
93 STENDERS AMBER SHOWER 116581/15/CBMP-QLD 16/09/2015
GEL
94 STENDERS AMBER SHOWER SCRUB 116582/15/CBMP-QLD 16/09/2015
95 STENDERS SHOWER GEL PEARL 116583/15/CBMP-QLD 16/09/2015
96 STENDERS BODY LOTION PEARL 116584/15/CBMP-QLD 16/09/2015
97 STENDERS SOAP PEARL 116585/15/CBMP-QLD 16/09/2015
98 STENDERS SHAMPOO FOR NORMAL HAIR 116586/15/CBMP-QLD 16/09/2015
99 STENDERS SHAMPOO FOR DRY AND DAMAGED HAIR 116587/15/CBMP-QLD 16/09/2015
100 STENDERS SHAMPOO FOR COLORED HAIR 116588/15/CBMP-QLD 16/09/2015
101 STENDERS HAIR OIL FOR NATURAL SHINE 116589/15/CBMP-QLD 16/09/2015
102 STENDERS MOISTURISING TONER WILD ROSE 116590/15/CBMP-QLD 16/09/2015
103 STENDERS MICELLAR WATER WILD ROSE 116591/15/CBMP-QLD 16/09/2015
104 STENDERS EYE AND LIP MAKUP REMOVER WILD ROSE 116592/15/CBMP-QLD 16/09/2015
105 STENDERS DAY CREAM SPF15 WILD ROSE 116593/15/CBMP-QLD 16/09/2015
106 STENDERS HYDRATING FACIAL GEL WILD ROSE 116594/15/CBMP-QLD 16/09/2015
107 STENDERS NIGHT CREAM WILD ROSE 116595/15/CBMP-QLD 16/09/2015
108 STENDERS MOISTURISING EYE CREAM WILD ROSE 116596/15/CBMP-QLD 16/09/2015
109 STENDERS GENTLE FACIAL EXFOLIATOR WILD ROSE 116597/15/CBMP-QLD 16/09/2015
110 STENDERS INTENSE MOISTURE SERUM WILD ROSE 116598/15/CBMP-QLD 16/09/2015
111 STENDERS LIP BUTTER ROSE 116599/15/CBMP-QLD 16/09/2015
112 STENDERS LIP BUTTER COFFEE CREAM 116600/15/CBMP-QLD 16/09/2015
113 STENDERS BLUEBERRY BATH BUBBLE BALL 116601/15/CBMP-QLD 16/09/2015
114 STENDERS BIRCH-GREEN TEA SOAP 116602/15/CBMP-QLD 16/09/2015
115 STENDERS BIRCH-GREEN TEA BATH BUBBLE BALL 116603/15/CBMP-QLD 16/09/2015
116 STENDERS LINDEN BLOSSOM BODY LOTION 116604/15/CBMP-QLD 16/09/2015
117 STENDERS BLUEBERRY BODY LOTION 116605/15/CBMP-QLD 16/09/2015
118 STENDERS COFFEE CREAM LIP BALM 116606/15/CBMP-QLD 16/09/2015
119 STENDERS CRANBERRY LIP BALM 116607/15/CBMP-QLD 16/09/2015
120 STENDERS GRAPERFUIT- QUINCE LIP BALM 116608/15/CBMP-QLD 16/09/2015
121 STENDERS SHAMPOO FOR MEN ENERGIZING 116722/15/CBMP-QLD 10/01/2015
122 STENDERS LIP BUTTER CRANBERRY 116723/15/CBMP-QLD 10/01/2015
123 STENDERS CONDITIONER FOR NORMAL HAIR 116763/15/CBMP-QLD 10/05/2015
124 STENDERS CONDITIONER FOR DRY AND DAMAGED HAIR 116764/15/CBMP-QLD 10/05/2015
125 STENDERS CONDITIONER FOR COLORED HAIR 116765/15/CBMP-QLD 10/05/2015
126 STENDERS HAIR MASK FOR DEEP REPAIR 116766/15/CBMP-QLD 10/05/2015
127 STENDERS ROYAL JELLY CLARIFYING EMULSION 12885/16/CBMP-QLD 16/06/2016
128 STENDERS ROYAL JELLY FACIAL CREAM 12886/16/CBMP-QLD 16/06/2016
129 STENDERS ROYAL JELLY OVERNIGHT RECOVERY MASK 12887/16/CBMP-QLD 16/06/2016
130 STENDERS CRANBERRY SHOWER GEL 12888/16/CBMP-QLD 16/06/2016
131 STENDERS SOAP “ROSE OF ICE” PINK 12889/16/CBMP-QLD 16/06/2016
132 STENDERS HONEY ACACIA SOAP 12890/16/CBMP-QLD 16/06/2016
133 STENDERS SOAP GOAT MILK MOULDED ANGEL GIRL 12891/16/CBMP-QLD 16/06/2016
134 STENDERS MASSAGE CANDLE EROS 12978/16/CBMP-QLD 16/06/2016
135 STENDERS MASSAGE CANDLE PEARL 12979/16/CBMP-QLD 16/06/2016
136 STENDERS MASSAGE CANDLE RELAX 12980/16/CBMP QLD 16/06/2016
137 STENDERS MASSAGE CANDLE REVITAL 12981/16/CBMP-QLD 16/06/2016
138 STENDERS MASSAGE CANDLE GOLD 12982/16/CBMP-QLD 16/06/2016
139 STENDERS MELON BATH BUBBLE BALL 12982/16/CBMP-QLD 16/06/2016
140 STENDERS NORTHERN LIGHT. SHOWER GEL 12983/16/CBMP-QLD 16/06/2016
141 STENDERS OAT FLAKE- HONEY-MILK BATH BUBBLE BALL 12984/16/CBMP-QLD 16/06/2016
142 STENDERS BLOOMING MEADOW. SHOWER CREAM 12985/16/CBMP-QLD 16/06/2016
143 STENDERS BATH BUBBLE BALL “RELAXING LAVENDER” 12986/16/CBMP-QLD 16/06/2016
144 STENDERS CORNFLOWER BATH BUBBLE BALL 12987/16/CBMP-QLD 16/06/2016
145 STENDERS APPLE LOOFAH SOAP 12988/16/CBMP-QLD 16/06/2016
146 STENDERS APPLE BLOSSOM REFRESHING SHOWER GEL 12989/16/CBMP-QLD 16/06/2016
147 STENDERS APPLE BLOSSOM LIP BALM 12990/16/CBMP-QLD 16/06/2016
148 STENDERS APPLE BLOSSOM HAND CREAM 12991/16/CBMP-QLD 16/06/2016
149 STENDERS ROYAL JELLY LIP BALM 12992/16/CBMP-QLD 16/06/2016
150 STENDERS ROYAL JELLY INTENSE TREATMENT OIL 12993/16/CBMP-QLD 16/06/2016
151 STENDERS APPLE BLOSSOM DEEP MOISTURE BODY MILK 12994/16/CBMP-QLD 16/06/2016
152 STENDERS LILY OF THE VALLEY SOAP 12995/16/CBMP-QLD 16/06/2016
153 STENDERS LEMON LOOFAH SOAP 12996/16/CBMP-QLD 16/06/2016
154 STENDERS INSTANT RECOVERY HAND SCRUB 12997/16/CBMP-QLD 16/06/2016
155 STENDERS HONEY-MILK SOAP 12998/16/CBMP-QLD 16/06/2016
156 STENDERS HAND CREAM ROSE 12999/16/CBMP-QLD 16/06/2016
157 STENDERS HAND CREAM CRANBERRY 13000/16/CBMP-QLD 16/06/2016
158 STENDERS HAND CREAM BLUEBERRY 13001/16/CBMP-QLD 16/06/2016
159 STENDERS EVERGREEN. SHOWER GEL 13002/16/CBMP-QLD 16/06/2016
160 STENDERS CONFETTI BATH BUBBLE BALL 13003/16/CBMP-QLD 16/06/2016
161 STENDERS CHERRY CREAM SOAP 13004/16/CBMP-QLD 16/06/2016
162 STENDERS CREAMY BODY SCRUB CRANBERRY 16829/16/CBMP-QLD 14/09/2016
163 EVERGREEN. EAU DE TOILETTE 16830/16/CBMP-QLD 14/09/2016
164 STENDERS ORANGE- CINNAMON SOAP 16831/16/CBMP-QLD 14/09/2016
165 NORTHERN LIGHT. EAU DE TOILETTE 16832/16/CBMP-QLD 14/09/2016
166 BLOOMING MEADOW. EAU DE TOILETTE 16833/16/CBMP-QLD 14/09/2016
167 STENDERS MASSAGE OIL SOUTHERN GRAPE 16835/16/CBMP-QLD 14/09/2016
168 STENDERS LINDEN BLOSSOM BATH BALL 16836/16/CBMP-QLD 14/09/2016
169 STENDERS MASSAGE OIL SOUTHERN APRICOT 16846/16/CBMP-QLD 14/09/2016
170 STENDERS APPLE BLOSSOM REGENERATING BODY POLISH 16847/16/CBMP-QLD 14/09/2016
171 STENDERS BATH BUBBLE BALL CHOCOLATE DREAM 16848/16/CBMP-QLD 14/09/2016
172 STENDERS BATH BUBBLE BALL MOULDED HEART ROSE 16849/16/CBMP-QLD 14/09/2016
173 CREAMY BODY SCRUB CHOCOI ATE-VANILLA 16850/16/CBMP-QLD 14/09/2016
174 GLAMOROUS GOLD EAU DE TOILETTE 19044/16/CBMP-QLD 13/10/2016
175 STENDERS SOAP BLACKCURRANT SORBET 19045/16/CBMP-QLD 13/10/2016
176 PURE PEARL EAU DE TOILETTE 19109/16/CBMP-QLD 13/10/2016
177 STENDERS AFTERSHAVE BALM 19111/16/CBMP-QLD 13/10/2016
178 STENDERS BATH BUBBLE BALL BLACKCURRANT SORBET 19112/16/CBMP-QLD 13/10/2016
179 STENDERS BODY WASH FOR MEN 19113/16/CBMP-QLD 13/10/2016
180 STENDERS HAND CREAM GRAPEFRUIT-QUINCE 19114/16/CBMP-QLD 13/10/2016
181 STENDERS SCRUB SOAP FOR MEN 19115/16/CBMP-QLD 13/10/2016
182 STENDERS BUBBLE BALL “COFFEE CREAM” 20171/16/CBMP-QLD 26/10/2016
183 STENDERS CARAMEL BATH BUBBLE BALL 20172/16/CBMP-QLD 26/10/2016
184 STENDERS CARAMEL SOAP 20173/16/CBMP-QLD 26/10/2016
185 STENDERS PLUM BATH BUBBLE BALL 20174/16/CBMP-QLD 26/10/2016
186 STENDERS SOAP FORM HEART SHAPED “STRAWBERRY” 20175/16/CBMP-QLD 26/10/2016
187 STENDERS SOAP MOULDED EGG GOAT MILK 20176/16/CBMP-QLD 26/10/2016
188 STENDERS SOAP “ROSE OF ICE” WHITE 20177/16/CBMP-QLD 26/10/2016
189 STENDERS DETOX BODY SCRUB 20179/16/CBMP-QLD 26/10/2016
190 STENDERS BATH BUBBLE BALL “BOSS” 20181 /16/CBMP-QLD 26/10/2016
191 STENDERS BEAUTIFUL CONTOURS BODY SERUM 20182/16/CBMP-QLD 26/10/2016
192 STENDERS SUMMER SOLSTICE SOAP 20183/16/CBMP-QLD 26/10/2016
193 STENDERS SUGAR SCRUB SOUTHERN CHOCOLATE 20184/16/CBMP-QLD 26/10/2016
194 STENDERS HAIR CREAM FOR SMOOTHING EFECT 6443/16/CBMP-QLD 04/04/2016
195 STENDERS SHEA BUTTER 6444/16/CBMP-QLD 04/04/2016
196 STENDERS ROSE LIP BALM 6860/16/CBMP-QLD 11/04/2016
197 STENDERS SUGAR SCRUB WESTERN STRAWBERRY 6861/16/CBMP-QLD 11/04/2016
198 STENDERS SALT SCRUB SOUTHERN GRAPEFRUIT 6862/16/CBMP-QLD 11/04/2016

Các sản phẩm mỹ phẩm trên do Công ty cổ phần Anh & Quân (Địa chỉ: số 555A, Đại lộ Bình Dương, Tổ 12, Khu 1, phường Hiệp Thành, thành phổ Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.
Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện do không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh sản phẩm trên tại Việt Nam.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Giám đốc Công ty cổ phần Anh & Quân, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

-Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);

-Cục trường Vũ Tuấn Cường (để b/cáo);

-Tổng cục Hải quan-BỘ Tài chính;

-Trang TTĐT Cục QLD;

-Lưu: VT, TTr, MP.

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

ĐỖ VĂN ĐÔNG

 

Công văn 258/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 352018_258_QĐ_QLD-VNRAS.COM

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!