Công văn 22374/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu phải thực hiện cấp GPNK

580
Công văn 22374/QLD-ĐK
Công văn 22374/QLD-ĐK
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 22374/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK trước 01/07/2014
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 0999/SPM-NCPT đề ngày 12/12/2017 của Công ty Cổ phần SPM về việc công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
– Các Phó Cục trưởng (để b/c);
– TP. Nguyễn Huy Hùng (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để p/h);
– Phòng QLKDD (để p/h);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (Đ.T)
TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Đỗ Minh Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 22374/QLD-ĐK ngày 29/12/2017 của Cục Quản lý Dược)

Thuốc thành phẩm Nguyên liệu hoạt chất sử dụng
STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Đa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liu
1 VILOSPORIN 100 VD-18485-13 18/01/2018 Công ty CP SPM Ciclosporin EP7.5/BP2014 Jiangsu Guotai International Group Co., Ltd – China 15-24F, GUOTAI TIMES PLAZA, RenMing Road, ZhangJiaGang, Jiang Su China
2 VILOSPORIN 25 VD-18824-13 01/04/2018 Công ty CP SPM Ciclosporin EP7.5/BP2014 Jiangsu Guotai International Group Co., Ltd – China 15-24F, GUOTAI TIMES PLAZA, RenMing Road, ZhangJiaGang, Jiang Su China

 

 

Công văn 22374/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu phải thực hiện cấp GPNK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

22374_QLD_ĐK_2017_VNRAS 22374_QLD_ĐK_2017_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!