Công văn 20834/QLD-ĐK năm 2017 danh mục NL không yêu cầu GPNK

782
Công văn 20834/QLD-ĐK năm 2017
Công văn 20834/QLD-ĐK năm 2017
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

——————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Số: 20834/QLD-ĐK

V/v công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 301/DPDHG-RA đề ngày 06/11/2017 của Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG về việc công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, bán thành phẩm để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được phép nhập nhẩu không yêu cầu giấy phép nhập khấu (Danh mục đính kèm).

Danh mục các nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);

– Các Phó Cục trưởng (để b/c);

– TP. Nguyễn Huy Hùng;

– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);

– Website Cục QLD;

– Lưu: VT, ĐK (Ng)

TUQ. CỤC TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

 

 

Đỗ Minh Hùng

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC
THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHAU

(Đính kèm công văn 20834/QLD-ĐK ngày 11/12/2017 của Cục Quản lý Dược)

 

Tên thuốc

(1)

SĐK

(2)

Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy) (3) Tên NSX

(4)

Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối…)

(5)

Tiêu chuẩn dược chất

(6)

Tên NSX nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu

(8)

Nước sản xuất

(9)

Medlon 4 VD-21783-14 19/09/2019 Công ty TNHH MTV Dược Phẩm DHG Methylprednisolone USP 39 Tianjin TianYao Pharmaceuticals Co., Ltd No 19, XinYe 9th Street. West Area of Tianjin Economic – Technological Development Area. Tianjin, 300462 China. China
Medlon 4 VD-21783-14 19/09/2019 Công ty TNHH MTV Dược Phẩm DHG Methylprednisolone USP 39 Zhejiang Xianju Pharmaceuticals Co., Ltd No. 3, Donghai Fourth Avenue Duqiao Medical and Chemical Industry Zone Linhai. Zhejiang, China China
Hapenxin 250 Kids VD-24596-16 23/03/2021 Công ty TNHH MTV Dược Phẩm DHG Cephalexin BP 2014 Lupin Limited. Works: Unit-1, 198-202 New Industrial Area No.2. Mandideep- 462046, District: Raisen [M.P], India. India.

 

Công văn 20834/QLD-ĐK năm 2017 công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

20834_QLD_ĐK_2018_VNRAS

20834_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!