5/5 - (1 bình chọn)

CÔNG VĂN 1864/TĐC-ĐL GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
———–

Số: 1864/TĐC-ĐL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2017

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ

CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM
PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định và điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;

Căn cứ Quyết định số 27/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 04 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đo lường;

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận;

  1. Tên tổ chức: Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế.

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nghiêm Xuân Yêm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.38553148    Fax: 024.38554816

Email: [email protected]

Đã đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường đổi với lĩnh vực hoạt động ghi trong Phụ lục kèm theo

Địa điểm hoạt động: tại địa chỉ trụ sở chính của Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế và tại hiện trường.

  1. Số đăng ký: ĐK 322.
  2. Giấy chứng nhận đăng ký được cấp lần: lần đầu./.
Nơi nhận:

  • Viện KĐQG Vắc xin và Sinh phẩm Y tế;
  • Chi cục TCĐLCL TP.Hà Nội;
  • Lưu VT, ĐL.
TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRẦN VĂN VINH

 

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC

[sociallocker id=7424]

1864_TĐC_ĐL

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN vnras.com

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!