Công văn 17219/QLD-CL hồ sơ đề nghị công bố CSSX thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình đợt 59

701
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 17219/QLD-CL hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình đợt 59.

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

———————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————–

Số: 17219

V/v các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chiaanr PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình (Đợt 59)

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi:……………………………………………………………………………………

Căn cứ thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/05/2016 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Cục Quản lý Dược thông báo cho các doanh nghiệp có hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu trong Đợt 59 theo các danh sách như sau:

Phụ lục 1: Danh sách các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu (Đợt 59): Trong danh sách đã nêu rõ lý do hồ sơ không đạt yêu cầu.

Phụ lục 2: Danh sách các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạy tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP cần bổ sung giải trình (Đợt 59): Đề nghị doanh nghiệp căn cứ nội dung cần bổ sung và giải trình tại Phụ lục 2 kèm theo công văn này để gửi công văn bổ sung và giải trình về Cục Quản lý Dược trước ngày 23/9/2018. Nếu quá thời gian trên, doanh nghiệp không tiến hành bổ sung giải trình, hồ sơ đề nghị công bố sẽ xếp loại không đạt yêu cầu.

(Các Phụ lục được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược – Địa chỉ: http://www.dav.gov.vn – Mục quản lý giá thuốc/TT về đấu thầu thuốc)

Cục Quản lý Dược thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/c);

– Website Cục Quản lý Dược;

-Lưu: VT, CL (2b)

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

Nguyễn Tất Đạt

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

17219_QLD_CL_2018_VNRAS

17219_QLD_CL_2018_VNRAS

PICS_đợt 59_Giải trình_2018_VNRAS

PICS_Dot59_khongdat_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!