Công văn 1629/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu

708
Công văn 1629/QLD-ĐK
Công văn 1629/QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:1629/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã dược cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn đề nghị số 19/CV-DPTƯ 2 ngày 12/01/2018 của Công ty CPDP Trung ương 2;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng
ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không
phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang
thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm Công văn số: 1629/QLD-ĐK ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

ST

T

Tên thuốc Số giấy đăng
ký lưu hành
thuốc
Ngàv hết hiệu
lực của giấy
đăng ký lưu
hành
Tên cơ sở sản
xuất thuốc
Tên nguyên liệu
làm thuốc
TCCL

của

nguyên

liệu

Tên cơ sở sản xuất
nguyên liệu
Địa chỉ cơ sở sản xuất
nguyên liệu
Tên nước
sản xuất
nguyên liệu
1 Theophylin 100 mg VD-18650-13 05/03/2018 Công ty CPDP
Trung Ương 2
Theophylline

Anhydrous

USP39 Jilin Shulan
Synthetic
Pharmaceutical
Co..Ltd
No.2066, People’s Main Road.
Shu lan City, Jilin Province
China
2 Theophylin 100 mg VD-18650-13 05/03/2018 Công ty CPDP
Trung Ương 2
Theophylline BP2016/

USP39

CSPC Innovation
Pharmaceutical
Co.,Ltd
No.48 shengxue Road,
Luancheng County, Shi
Jiazhuang City, 1 lebei
Province
China

 

Danh mục này gồm 01 trang, 02 khoản

Công văn 1629/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

1629_QLD_ĐK_2018_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!